Η παρακίνηση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και η συμβολή της στην υλοποίηση του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ. Ανάλυση περίπτωσης Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


«Η παρακίνηση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και η συμβολή της στην υλοποίηση του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ. Ανάλυση περίπτωσης Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη»


Περίληψη
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να εξετάσει τον βαθμό παρακίνησης των εργαζομένων ενός δημόσιου φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού της Ελλάδας σε συνδυασμό με το βαθμό υιοθέτησης των αρχών του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ. Ο φορέας πάνω στον οποίο στηρίχτηκε η εργασία ήταν ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Για την προσέγγιση των ερευνητικών στόχων χρησιμοποιήθηκε ποσοτική έρευνα και ειδικότερα διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε 132 εργαζόμενους του συγκεκριμένου οργανισμού. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το SPSS και περιλάμβανε περιγραφικά μέτρα, παραμετρικά τεστ, ανάλυση συσχετίσεων και ανάλυση παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στον Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη η παρακίνηση των εργαζομένων κινείται σε μέτρια επίπεδα. Στο ίδιο μήκος κύματος, οι αρχές του ΝΔΜ υιοθετούνται σε σχετικά χαμηλό βαθμό. Απαραίτητα στοιχεία για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του Δήμου είναι η
βελτίωση του βαθμού παρακίνησης των εργαζομένων, που με τη σειρά της πιθανώς να οδηγήσει στη συστηματικότερη εφαρμογή των πρακτικών του ΝΔΜ. Η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη εισαγάγει έναν γενικότερο προβληματισμό για τον τρόπο λειτουργίας των Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα, δεδομένου ότι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον συγκεκριμένο οργανισμό πιθανώς να αφορούν και σε άλλους Δήμους της χώρας. Η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να αναβαθμιστεί και να υιοθετήσει τις σύγχρονες πρακτικές του μάνατζμεντ τοποθετώντας την παρακίνηση των εργαζομένων και το ΝΔΜ ως το επίκεντρο του εκσυγχρονισμού της.


Λέξεις κλειδιά: Παρακίνηση εργαζομένων, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη.

Related Articles