Οι Ανεξάρτητες Αρχές, ο Προϋπολογισμός τους & μια συγκριτική ανάλυση με τη Γαλλική περίπτωση

ΔΕΧΟΥΝΙΩΤΗ ΘΕΩΝΗ


Οι Ανεξάρτητες Αρχές, ο Προϋπολογισμός τους & μια συγκριτική ανάλυση με τη Γαλλική περίπτωση


Περίληψη


Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές αποτελούν ένα νέο σχετικά φαινόμενο τόσο στο αμερικανικό όσο και, κυρίως, στο ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο. Σκοπός της δημιουργίας τους υπήρξε η ίδρυση νέων μοντέλων οργάνωσης της Διοίκησης, προκειμένου να ασκήσουν αρμοδιότητες σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι οι ατομικές ελευθερίες ή η οικονομική δραστηριότητα. Η ίδρυση τους, όπως είναι προφανές, προκύπτει είτε από μία βαθιά ριζωμένη πεποίθηση της κοινωνίας για την αξία της αυτορρύθμισης και για τον περιορισμό του κεντρικού διοικητικού παρεμβατισμού, είτε από μία κρίση δυσπιστίας έναντι της - δημοκρατικά νομιμοποιημένης, εν τούτοις- Κυβέρνησης ως προς τις ικανότητες ή και τις προθέσεις της τελευταίας να διαχειρισθεί με τρόπο αντικειμενικό ζητήματα που άπτονται κάποιων καίριων θεμάτων. Στόχος της παρούσης εργασίας, με την ανάλυση περιεχομένου της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και νομοθετικών διατάξεων, καθώς και με τη χρήση πρωτογενών
οικονομικών μεγεθών, είναι να ερευνηθεί αν γίνεται χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ώστε να υπηρετούν το σκοπό ύπαρξής τους, ως ανεξάρτητες αλλά όχι ανεξέλεγκτες οντότητες.
Παράλληλα θα αποτυπωθεί και μια συγκριτική μελέτη για την πορεία του θεσμού των Ανεξάρτητων Αρχών στη Γαλλία, η οποία επιλέγεται στην παρούσα εισήγηση ως η προσφορότερη για συγκρίσεις, δεδομένων των ομοιοτήτων με την Ελλάδα στη σχετική νομική θεωρία καθώς και στις σχεδόν παράλληλες πορείες τους.


Σημαντικοί Όροι : Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Οικονομική Αυτοτέλεια, Δημοσιονομική Διαχείριση, Γαλλία

Related Articles