Το σύστημα των εκ των υστέρων ελέγχων στα τελωνεία ως βέλτιστος συνδυασμός για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και τη διευκόλυνση του εμπορίου

ΓΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το σύστημα των εκ των υστέρων ελέγχων στα τελωνεία ως βέλτιστος συνδυασμός για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και τη διευκόλυνση του εμπορίου


Περίληψη
Η Ελληνική Τελωνειακή Διοίκηση, με στόχο τόσο την διασφάλιση της δίκαιης και αποτελεσματικής είσπραξης των δημοσίων εσόδων όσο και την διευκόλυνση του νομίμως διακινούμενου εμπορίου, μετατόπισε χρονικά το κέντρο βάρους του τελωνειακού ελέγχου, από το στάδιο του τελωνισμού, στο στάδιο μετά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων, καθιερώνοντας και εφαρμόζοντας στοχευμένους και αποτελεσματικούς εκ των υστέρων ελέγχους.
Οι εκ των υστέρων έλεγχοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και των συναφών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και της ακρίβειας των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στα τελωνειακά παραστατικά ενώ τοποθετούνται χρονικά μετά την απελευθέρωση των εμπορευμάτων. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την μελέτη και αξιολόγηση του συστήματος των εκ των υστέρων ελέγχων στα τελωνεία, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα σε σχέση με τους
ελέγχους κατά το στάδιο του τελωνισμού καθώς και την αναζήτηση του βαθμού αποδοχής τους τόσο από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους Τελωνειακούς υπαλλήλους, όσο και από τις συνεργαζόμενες με το τελωνείο επιχειρηματικές και επαγγελματικές κοινότητες.


Σημαντικοί Όροι: Τελωνειακός Έλεγχος, Εκ των υστέρων έλεγχος, Ανάλυση Κινδύνου, Διασφάλιση Δημοσίων Εσόδων, Διευκόλυνση Εμπορίου.

Related Articles