Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΤΖΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις διατάξεις οι οποίες διέπουν το ασφαλιστικό σύστημα του ιδιωτικού τομέα της Ελλάδος. Παρουσιάζονται οι διατάξεις των
ταμείων, Ι.Κ.Α, Ο.Α.Ε.Ε και ΕΦΚΑ καθώς και παραδείγματα για την κατανόηση των διατάξεων.
Αναλύονται σημαντικές έννοιες, όπως είναι η θεμελίωση και η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς και οι διατάξεις οι οποίες διέπουν τις προσωρινές
συντάξεις, τις αναπηρικές συντάξεις και τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης. Καθώς ο χρόνος απονομής της σύνταξης έχει επιμηκυνθεί υπερβολικά, θα προταθεί μια
διαδικασία για την μείωση αυτού του χρόνου και τοιουτοτρόπως για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των υποψήφιων συνταξιούχων.
Μέσω της μελέτης που πραγματοποιήθηκε, οποία στηρίχτηκε σε πρωτογενείς πηγές έρευνας, θα αποδειχτεί πως με κάποιες στοχευμένες κινήσεις, θα μπορούσε να μειωθεί
σημαντικά ο χρόνος απονομής της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης. Επιπλέον κάποιες αναφορές θα στηριχθούν στην ανάλογη βιβλιογραφία.

Λέξεις κλειδιά: Ι.Κ.Α, Ο.Α.Ε.Ε, ΕΦΚΑ, συνταξιοδότηση, ασφάλιση, θεμελίωση-κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Related Articles