ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Περίληψη

Πολυάριθμοι επιστήμονες σήμερα διερευνούν την ικανοποίηση των εργαζομένων ως ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση της εργασίας τους, της ποιότητας ζωής τους, αλλά και για την εύρεση τρόπων βελτίωσής της.

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση και μέτρηση της  εργασιακής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο.

 Η μελέτη αυτή αποτελεί μια ποσοτική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου Job Satisfaction Survey (JSS) του Spector, P. E. (1985). Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν νοσηλευτές του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ιπποκράτειο. Η επεξεργασία του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού  προγράμματος SPSS 23.

Η στατιστική διερεύνηση απέδωσε πλειάδα συσχετίσεων μεταξύ των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών και των κλιμάκων, καθώς και των κλιμάκων μεταξύ των. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε συσχέτιση του φύλου με την ικανοποίηση από την Εποπτεία και ειδικότερα οι γυναίκες καταγράφουν υψηλότερους μέσους όρους από τους άντρες, εκφράζοντας υψηλότερη ικανοποίηση στον παράγοντα Εποπτεία. Η ιδιότητα φαίνεται να επιδρά στα επίπεδα ικανοποίησης της Εποπτείας και στα επίπεδα ικανοποίησης από τους Συναδέλφους. Το εκπαιδευτικό επίπεδο επιδρά στην ικανοποίηση από τους παράγοντες Προαγωγή και Εποπτεία, στην ικανοποίηση από τον παράγοντα Φύση Εργασίας, καθώς και στην ικανοποίηση από τον παράγοντα Ενδεχόμενες Ανταμοιβές. Η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει την ικανοποίηση από τον παράγοντα Εποπτεία και τα επίπεδα ικανοποίησης από την Επικοινωνία στο χώρο εργασίας. Η ύπαρξη παιδιών επιδρά στα επίπεδα ικανοποίησης από τον Μισθό και στα επίπεδα ικανοποίησης από τα Προνόμια-Οφέλη και τις Ενδεχόμενες Ανταμοιβές. Οι νοσηλευτές του δείγματος που δεν έχουν παιδιά παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από το Μισθό τους έναντι των νοσηλευτών που έχουν παιδιά, καθώς και υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τα Προνόμια-Οφέλη και τις Ενδεχόμενες Ανταμοιβές. Τα έτη εργασίας επηρεάζουν τα επίπεδα ικανοποίησης από το Μισθό, καθώς και τα επίπεδα ικανοποίησης από τα Προνόμια-Οφέλη και τις Ενδεχόμενες Ανταμοιβές.

Η έλλειψη χρόνου είναι το σύνηθες επικαλούμενο άλλοθι, για την αποφυγή της καθιέρωσης σχέσεων αμοιβαίας επικοινωνίας και αμφίδρομης ροής πληροφοριών, που ελλοχεύει κινδύνους για το κύρος των µελών του προσωπικού, που κατέχουν θέσεις υπευθύνων και ασκούν ρόλους προϊσταμένων. Από την άλλη πλευρά, η νοσηλευτική κοινότητα, στην πλειοψηφία της, φαίνεται πολλές φορές αδύναμη ως προς την τεκμηρίωση των ωφελειών που προκύπτουν για τους ίδιους τους νοσηλευτές, αλλά και τη Διοίκηση, από τη λειτουργική διαχείριση των πληροφοριών.

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εργασιακή ικανοποίηση, νοσηλευτές, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο, ερωτηματολόγιο Job Satisfaction Survey.

Related Articles