Η ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μελέτη περίπτωσης των εργαζομένων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Η ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μελέτη περίπτωσης των εργαζομένων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

 

Περίληψη

Οι έννοιες της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας αποτελούν στις μέρες μας σημαντικά στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Έτσι, ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού ενισχύεται περισσότερο από τις αρχές του νέου δημόσιου μάνατζμεντ. Το ανθρώπινο δυναμικό με την κατάλληλη παρακίνηση θα μπορέσει να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των παροχών προς τους πολίτες, που είναι και ο βασικός στόχος της Δημόσιας Διοίκησης.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερευνηθούν οι μέθοδοι παρακίνησης σε συνδυασμό με το βαθμό υιοθέτησης των αρχών του νέου δημόσιου μάνατζμεντ στην περίπτωση λειτουργίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Για τις ανάγκες της εργασίας έγινε χρήση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εργαζομένων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μέσα από την έρευνα αυτή θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν τα στοιχεία και οι τρόποι παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ θα γίνει μια προσέγγιση των αδυναμιών της διοίκησης του Ελληνικού Κοινοβουλίου ως προς τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

Σημαντικοί Όροι: Παρακίνηση, Θεωρίες παρακίνησης, Κίνητρα, Εργαζόμενοι, Δημόσια Διοίκηση, Ανθρώπινο Δυναμικό

Related Articles