ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 – 2014

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 – 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κρίση χρέους που ξεκίνησε το 2010 και είχε ως επίκεντρο την Ελλάδα, έθεσε σε αμφιβολίες το κατά πόσο το οικοδόμημα της Ευρωζώνης ήταν βιώσιμο. Ενώ η υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος  είχε στόχο την οικονομική ολοκλήρωση, αποδείχτηκε ότι οι διαφορές μεταξύ των οικονομιών, η ηγετική θέση της Γερμανίας, αλλά και τα πολύ χαμηλά επιτόκια ήταν  ανασταλτικοί παράγοντες για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η κρίση χρέους ξεκίνησε όταν η επενδυτική κοινότητα και αφού η παγκόσμια οικονομία προσπαθούσε να ανακάμψει από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση,  εστίασε  στα υψηλά ελλείμματα των Ευρωπαϊκών χωρών και ειδικά των χωρών του Ευρωπαϊκού νότου. H κρίση χρέους είχε δυσμενείς επιπτώσεις στις Ευρωπαϊκές τράπεζες, με τις τιμές των μετοχών να κατακρημνίζονται ακόμα και των τραπεζών αναπτυγμένων χωρών. Σημαντική ήταν η επίδραση στις τιμές των Ελληνικών τραπεζικών μετοχών οι οποίες  σχεδόν μηδενίστηκαν. Οι Ελληνικές τράπεζες αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας με αποτέλεσμα να ενταχθούν σε προγράμματα ανακεφαλαιοποίησής τους τα οποία  αποσκοπούσαν στην κεφαλαιακή τους ενίσχυση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δούμε πως επηρεάστηκαν οι τραπεζικές μετοχές των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και του Ευρωπαϊκού Βορά από την κρίση χρέους. Θα αναμέναμε ότι οι τραπεζικές μετοχές των περιφερειακών οικονομιών επηρεάστηκαν σαφώς πιο αρνητικά. Βάση της ανάλυσης AVOVA που διεξήγαμε η μέση τριμηνιαία απόδοση των τραπεζικών μετοχών των αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών χωρών ήταν σαφώς υψηλότερη με την διαφορά των μέσων να είναι στατιστικά σημαντική.

 

Λέξεις κλειδιά: Kρίση χρέους, κερδοφορία τραπεζών, ελλείμματα, μακροοικονομικοί παράγοντες, Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα            

Related Articles