ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΥΡΙΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Περίληψη

Η ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις της επιτυχίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να συνδεθεί με πολλούς παράγοντες και η μέτρηση της θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα ενδιαφέροντος των οργανισμών. Το έντονο ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι αυτού του είδους η ικανοποίηση φαίνεται να συνδέεται με την ψυχική υγεία των εργαζομένων, την υψηλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα τους, στοιχεία που καθιστούν αναγκαία την κατανόηση των ανθρωπίνων πόρων για τον οργανισμό ώστε να μπορέσει να τους αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο.

Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε την επαγγελματική ικανοποίηση των υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) καθώς επίσης θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τους παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά στη διαμόρφωση της ικανοποίησης τους αυτής.

 

 

Σημαντικοί Όροι: επαγγελματική ικανοποίηση, Ε.Φ.Κ.Α., εργασιακές σχέσεις, κίνητρα

Related Articles