ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.: Συγκριτική ανάλυση από το ν.3260/2004 (151 Α΄) έως το ν.4369/2016 (33 Α΄ - Διορθ. Σφαλμ. 34 Α΄)

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.: Συγκριτική ανάλυση από το ν.3260/2004 (151 Α΄) έως το ν.4369/2016 (33 Α΄ - Διορθ. Σφαλμ. 34 Α΄)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην Ελλάδα, οι ρυθμίσεις για τα συστήματα επιλογής Προϊσταμένων διαποτίζονται διαχρονικά από τον πολιτικό χρωματισμό της εκάστοτε Κυβέρνησης.

Η καθιέρωση ενός συστήματος επιλογής Προϊσταμένων πρέπει να διέπεται από αυστηρές προδιαγραφές αντικειμενικότητας, αλλά και από ασφαλιστικές δικλίδες ικανές να κατοχυρώσουν τη βιωσιμότητα του συστήματος, την ικανότητα εφαρμογής και την αποδοχή του από το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η συγκριτική ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου των συστημάτων επιλογής προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, επικεντρώνοντας τη συγκριτική ανάλυση στις διατάξεις, που εισήχθησαν με το ν.3260/2004 έως και το υφιστάμενο καθεστώς του ν.4369/2016, ξεκινώντας από μία ιστορική αναδρομή. Θα ερευνηθούν οι παράγοντες που οδηγούν διαχρονικά στη συνεχή αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, καθώς και οι συνέπειες των αλλαγών αυτών στην αποτελεσματικότητα της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Διοίκηση, ιεραρχία, προϊστάμενος, σύστημα επιλογής προϊσταμένων, Υπαλληλικός Κώδικας, διοικητική μεταρρύθμιση.

Related Articles