Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)

ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΧΑΪΔΩ

 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)

 

Περίληψη

H παρούσα εργασία φιλοδοξεί να διερευνήσει το δισεπίλυτο θέμα της αξιολόγησης προσωπικού στο Δημόσιο τομέα. Σε μία εποχή σύνθετων προκλήσεων, όπου το ανθρώπινο δυναμικό πλέον θεωρείται ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας και κεφάλαιο για κάθε οργανική μονάδα και η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίησή του αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της διοίκησης κάθε οργανισμού, η εδραίωση ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης και στον ελληνικό δημόσιο τομέα καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Με αφορμή την πρόσφατη παρουσίαση του συστήματος αξιολόγησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το οποίο αποτελεί μέρος του πρώτου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και αξιοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού στον ελληνικό δημόσιο τομέα, η παρούσα μελέτη έχει στόχο να διερευνήσει το κατά πόσο ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο μπορεί να συνεισφέρει αφενός σε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τα στελέχη και αφετέρου στην προσφορά καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και να αποτελέσει οδηγό για το υπόλοιπο δημόσιο. Βασική προϋπόθεση είναι η αποδοχή του εν λόγω συστήματος από τους υπηρετούντες – αξιολογούμενους στην Α.Α.Δ.Ε., ο βαθμός της οποίας αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας και διερευνήθηκε με τη μέθοδο της έρευνας πεδίου (ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου).

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Αξιολόγηση, Απόδοση Εργασίας, Ανταμοιβή, Παρακίνηση, Αξιοκρατία.

Related Articles