Η Αντιμετώπιση της Παραοικονομίας και του Λαθρεμπορίου στη Χώρα μας στο Πλαίσιο της ΕΕ: O Τελωνειακός Έλεγχος στα Διεθνή Αεροδρόμια

ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

Η Αντιμετώπιση της Παραοικονομίας και του Λαθρεμπορίου στη Χώρα μας στο Πλαίσιο της  ΕΕ: O Τελωνειακός Έλεγχος στα Διεθνή Αεροδρόμια

 

Περίληψη

Τα φαινόμενα της παραοικονομίας και του λαθρεμπορίου, αποτελούν καίρια προβλήματα τόσο για την οικονομία της χώρας μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και θέτονται συχνά στα τραπέζια συζητήσεων όλων των κυβερνήσεων. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα αυτά έχουν λάβει δραματικές διαστάσεις και θεσπίζονται συνεχώς νέα μέτρα για την καταπολέμησή τους. Στο εγχείρημα της αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου και της παραοικονομίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός  ο ρόλος  της διακυβέρνησης  του εκάστοτε  κράτους – μέλους  της ΕΕ Οι αδυναμίες συντονισμού καθώς και η μη αποτελεσματική  αμοιβαία συνεργασία με τις Διεθνείς υπηρεσίες, είναι παράγοντες που  επιφέρουν  αρνητικά αποτελέσματα κυρίως στη δημοσιονομική πολιτική. Οι μελέτες έχουν διευρυνθεί και επεκταθεί  κυρίως λόγω του γεγονότος ότι  μέχρι πρότινος δεν υπήρχε αρκετή σαφήνεια στον τρόπο μέτρησης των συγκεκριμένων φαινομένων αλλά και στους ορισμούς οι οποίοι προσδίδονταν στις έννοιες  λαθρεμπόριο και παραοικονομία.

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των τελωνειακών ελέγχων στα Διεθνή Αεροδρόμια και τη  διερεύνηση του ρόλου των Διεθνών Οργανισμών σε συνδυασμό με την παρουσίαση διαφόρων  πρακτικών και καινοτόμων μεθόδων που θα συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων  για την καταστολή της απάτης και του οργανωμένου εγκλήματος. Σκοπός της είναι να αναδείξει το επίπεδο ύπαρξης παραοικονομίας και  λαθρεμπορίου στην χώρα μας και τους ενδεχόμενους  τρόπους αντιμετώπισής  τους,  στο πλαίσιο της ΕΕ  Σημαντική κρίνεται η συμβολή των ποικίλων ελέγχων που υλοποιούνται από τις  Τελωνειακές Αρχές στα διεθνή αεροδρόμια με την αναγκαία και καθοριστική την συμβολή Ευρωπαϊκών  και Διεθνών Υπηρεσιών όπως OLAF (Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης), EUROPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία), ΠΟΤ (Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων), FRONTEX (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής), EURO JUST (Ευρωπαϊκή μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας).

Οι ανωτέρω αρχές συμβάλλουν στις έρευνες των κρατών-μελών και διερευνούν περιπτώσεις απάτης, λαθρεμπορίου και διαφθοράς σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και εκτός αυτής αν πρόκειται για διεθνή οργανισμό αποκτώντας μία πλήρη εικόνα  της παρανομίας και παρατυπίας. Ακολούθως, συνδράμουν τις εκάστοτε Τελωνειακές Αρχές εφόσον ζητηθεί προκειμένου να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν βέλτιστα μέτρα  πρόληψης και ανίχνευσης  της απάτης.      

Η Ελλάδα ως χώρα που έχει έρθει αντιμέτωπη με την οικονομική κρίση είναι απαραίτητο μέσα από την διακυβέρνηση του κράτους να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της παραοικονομίας ενδυναμώνοντας την συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα αυτό.

 

Σημαντικοί Όροι: Λαθρεμπόριο-Παραοικονομία-OLAF-Europol-Frontex.

Related Articles