ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΦΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Όλοι πλέον αναγνωρίζουν διεθνώς ότι στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, αρκετά μάλιστα έχουν ήδη οδηγήσει τα κράτη σε κρίσεις, που απαιτούν άμεση συνεργασία για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, λόγω της δυσκολίας επίλυσής τους και της αλληλεπίδρασης που έχουν με την κοινωνία. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του οικονομικού εγκλήματος αποτελεί τα τελευταία χρόνια, κύριο θέμα συζήτησης όλων των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών και στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ των κρατών, έχουν ήδη γίνει μελέτες και έχουν αναπτυχθεί δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ για τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί και σε εθνικό επίπεδο, νομοθετικές πρωτοβουλίες και δράσεις για την υποστήριξη των διαδικασιών που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες, για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

     Η παρούσα εργασία, έχει σκοπό να παρουσιάσει τις σύγχρονες τάσεις συνεργασίας και εκσυγχρονισμού των φορολογικών διοικήσεων μεταξύ των κρατών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και την αποκάλυψη αδήλωτου εισοδήματος. Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά στις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, για τη δυνατότητα συγκέντρωσης και αξιοποίησης περισσότερης πληροφορίας, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα καθώς και με θεσμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και με εργαλείο κυρίως τις πρόσφατα θεσμοθετημένες έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού φορολογητέου εισοδήματος, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών.

     Ερευνητικά, στοχεύει να αποτυπώσει την αντίληψη των ελεγκτών για το νέο νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης του φαινομένου της φοροδιαφυγής με σύγχρονα μέσα και εργαλεία καθώς επίσης και να διερευνήσει τη στάση τους απέναντι στο φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Απώτερος στόχος της έρευνας, να αναδείξει την ανάγκη ευαισθητοποίησης αλλά και υποστήριξης των ελεγκτών για το ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο έργο του φορολογικού ελέγχου για την τεκμηρίωση ύπαρξης αδήλωτων φορολογικών στοιχείων και σχέσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: φοροδιαφυγή, φορολογικός έλεγχος, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, αδήλωτο εισόδημα, ανταλλαγή πληροφοριών, έμμεσος προσδιορισμός εισοδήματος.

Related Articles