Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

ΠΛΥΣΤΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

 

Περίληψη

Οι απαιτήσεις που δημιουργεί το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές εμπορικό περιβάλλον, ο αυξανόμενος όγκος των εμπορευμάτων που διέρχονται τα σύνορα της χώρας και η έγκαιρη παράδοση αυτών αυξάνει τις απαιτήσεις των οικονομικών φορέων για λιγότερο επεμβατικούς ελέγχους από τα τελωνεία. Την ίδια στιγμή νέες απειλές έχουν αναδυθεί, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερα εξειδικευμένες μεθόδους ελέγχων για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους. Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα τελωνεία για την ανταπόκριση τους στις προκλήσεις αυτές είναι η μέθοδος της ανάλυσης κινδύνου. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η μέθοδος της ανάλυσης κινδύνου που εφαρμόζεται στα τελωνεία. Επιχειρείται μια συσχέτιση του νομικού πλαισίου που την περιβάλλει με  την πρακτική εφαρμογή  και  ερευνάται  η αποτελεσματικότητα της, τόσο στη διευκόλυνση του εμπορίου όσο και στην αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτό. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται συνεντεύξεις από ένα δείγμα ατόμων που ασχολείται με την ανάλυση κινδύνου σε νομοθετικό (Ευρωπαϊκής Ένωσης) και  σε εκτελεστικό (Ευρωπαϊκής Ένωσης - Εθνικό) επίπεδο.

 

 

Σημαντικοί όροι: ανάλυση κινδύνου, διαχείριση κινδύνου, τελωνειακός  έλεγχος, τελωνειακό παραστατικό, κριτήρια, τομείς ελέγχου προτεραιότητας.

 

Related Articles