Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ATTIKH – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ATTIKH – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα Π.Θ.Ε. αποτελούν τον πλέον καινοτόμο τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό τους. Η ανάδειξη της χρησιμότητάς τους συνέπεσε με μία διαχρονική ανάγκη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης,  για μία ορθολογικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, οι ρίζες της οποίας ανάγονται στο 1950. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως η Α.Α.Δ.Ε. είναι μία νεοσύστατη Δημόσια Ανεξάρτητη Αρχή, το γεγονός πως υιοθετήθηκε η μεθοδολογία των Π.Θ.Ε. για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της αναδεικνύει την τάση εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα. Βάσει αυτού, η σημαντικότητα του υπό μελέτην αντικειμένου μας συνίσταται στο γεγονός πως Α.Α.Δ.Ε. εκ του τρόπου συστάσεώς της (αρχικά ως τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών υπό τη μορφή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), και μετέπειτα ως Ανεξάρτητη Αρχή με απόσχιση των Υπηρεσιών και Δομών της Γ.Γ.Δ.Ε. από το ΥΠΟΙΚ), προσφέρεται ως ένας  ιδανικός ερευνητικός χώρος για την μελέτη των επιπτώσεων της υιοθέτησης των Π.Θ.Ε., καθόσον προϋπάρχει εργασιακή μνήμη & εμπειρία αναφορικά με το προγενέστερο σύστημα διαχείρισης των υπαλλήλων της.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αντιλαμβάνεται την νέα δομή υπηρεσιακής εξέλιξης, όπως αυτή περιγράφεται από το μοντέλο των Περιγραμμάτων Θέσεως Εργασίας.

Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο το ως άνω φαινόμενο αποτελεί το θέμα της παρούσας διπλωματικής είναι το γεγονός πως η συντάκτης της βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να υπηρετεί στην Ανεξάρτητη Αρχή ως υπάλληλος μίας εκ των πιό νευραλγικών Γενικών Διευθύνσεών της. Παράλληλα, λόγω της επαγγελματικής και προσωπικής της εμπειρίας, υπάρχει πλήρης επίγνωση των αλλαγών που επιφέρει η νέα αυτή δομή εν συγκρίσει με το αρχικό πλαίσιο λειτουργίας (όπως αυτό περιγράφεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ν.3528/2007).

 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιχειρησιακές ικανότητες, αξιολόγηση.

Related Articles