Η Συμβολή των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων της Αττικής στην ανάπτυξη του τουρισμού της Περιφέρειας της Ελλάδας

ΝΙΦΟΡΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ

Η Συμβολή των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων της Αττικής στην ανάπτυξη του τουρισμού της Περιφέρειας της Ελλάδας

 

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες η εμφάνιση των εναλλακτικών μορφών του τουρισμού λειτούργησε ως βασικός πόλος έλξης στην επιλογή των προορισμών των επισκεπτών. Ο Πολιτιστικός Τουρισμός αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή τουρισμού, η οποία εμπεριέχει τα στοιχεία του πολιτισμού, της ιστορίας, της παράδοσης ενός τόπου που ο επισκέπτης επιθυμεί να γνωρίσει. Τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι μιας χώρας αποτελούν το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα του Πολιτιστικού κεφαλαίου της, το οποίο λειτουργεί καθοριστικά ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης. Τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι της Αττικής, ως πρώτα σημεία γνωριμίας με τον Ελληνικό Πολιτισμό διαμορφώνουν τις εντυπώσεις των επισκεπτών και τις συνθήκες, ώστε οι τελευταίοι να επισκεφθούν αντίστοιχούς Χώρους τόσο της Αττικής όσο και της Περιφέρειας στην παρούσα ή σε επόμενη επίσκεψη τους στη Χώρα; Ο Τουρισμός μπορεί να αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων μιας χώρας και να δημιουργήσει μία σειρά πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων σε ολόκληρη την οικονομία.. Ο Πολιτιστικός Τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην προστασία και την αναβάθμιση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων μέσω έργων πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.

 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων της Αττικής, η κατανόηση βασικών εννοιών που συνδέονται με αυτά και εν κατακλείδι η εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων για το βαθμό που η Αττική διαδραματίζει κομβικό ρόλο μέσω των Μουσείων της και των Αρχαιολογικών της Χώρων στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας της Ελλάδας.

 

Λέξεις κλειδιά: Μουσεία, Αρχαιολογικοί Χώροι- Πολιτιστικός Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη, Αττική

Related Articles