Η ενδικοφανής προσφυγή στην Φορολογική Διοίκηση: πώς αντιλαμβάνονται και πώς κατανοούν οι Έλληνες φορολογούμενοι την έννοια της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση

ΚΟΣΣΙΔΑ ΕΛΕΝΗ

 

Η ενδικοφανής προσφυγή στην Φορολογική Διοίκηση: πώς αντιλαμβάνονται και πώς κατανοούν οι Έλληνες φορολογούμενοι την έννοια της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση

 

Περίληψη

Η ενδικοφανής προσφυγή ως θεσμός εισήχθη για πρώτη φορά στη Φορολογική Διοίκηση ως διαδικασία με την ισχύ του Νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26-07-2013) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Ο φορολογούμενος εφόσον αμφισβητήσει οποιαδήποτε πράξη της φορολογικής Διοίκησης η οποία έχει εκδοθεί σε βάρος του, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή  προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Στόχος της ένταξης της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση είναι η αποφόρτιση των Διοικητικών Δικαστηρίων από υποθέσεις οι οποίες μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο Φορολογικής Διοίκησης και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, απώτερος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει το νομικό πλαίσιο που διέπει το θεσμό της ενδικοφανούς προσφυγής και να διερευνήσει κατά ποσό ο θεσμός αυτός, συντέλεσε στην ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και αντικειμενικότερη επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ φορολογουμένων (φυσικών και νομικών προσώπων) και της φορολογικής διοίκησης, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται ή πώς κατανοούν και τι πιστεύουν οι Έλληνες φορολογούμενοι για το θεσμό της ενδικοφανούς προσφυγής μέσα από τις στις συναλλαγές τους με την Φορολογική Διοίκηση.

Η συμβολή και αξία της παρούσης εργασίας έγκειται στο ότι αποτελεί μία καλή αφετηρία για τη μελέτη της εφαρμογής της διαδικασίας και των επιδράσεων της στους πολίτες, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την πραγματοποίηση πρόσθετων ερευνών με μεγαλύτερα και περισσότερο αντιπροσωπευτικά δείγματα.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ενδικοφανής προσφυγή, Φορολογική Διοίκηση, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Πράξη Προσδιορισμού Φόρου, Καταλογισμός Φόρου, Διοικητικά Δικαστήρια.

Related Articles