Διαδικασία εισαγωγής αυτοκινήτου και έσοδα: Περίπτωση επιβατικού αυτοκινήτου

ΚΟΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαδικασία εισαγωγής αυτοκινήτου και έσοδα: Περίπτωση επιβατικού αυτοκινήτου

 

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν η παρουσίαση της διαδικασίας και της φορολογικής επιβάρυνσης της εισαγωγής ενός επιβατικού οχήματος κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δευτερευόντως  από  χώρες εκτός της Ε.Ε. και κατά πόσο το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την ως άνω διαδικασία επιδέχεται τροποποίηση. Επιπλέον ερευνήθηκε το κατά πόσο το πληροφοριακό σύστημα ICISnet, βάση του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία τελωνισμού, χρήζει βελτίωσης (ευκολία χρήσης αυτού) και την ανάγκη διαλειτουργικότητας του με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες π.χ. Υπουργείο Μεταφορών και Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Τέλος διερευνήθηκε η ανάγκη περαιτέρω επιμόρφωσης του  ανθρώπινου δυναμικού του Τελωνείου τόσο στην χρήση του πληροφοριακού συστήματος όσο και τις συνεχείς αλλαγές τις νομοθεσίας  που διέπει την  εισαγωγή  αυτοκινήτων στη χώρα μας.

Η εργασία έλαβε ως μελέτη περίπτωσης το Τελωνείο Ελευσίνας και η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την χρήση δύο διακριτών ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από τελωνειακούς πράκτορες και υπαλλήλους της τελωνειακής υπηρεσίας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η επιβολή του τέλους ταξινόμησης σκόπιμο θα ήταν να εφαρμοστεί κλιμακωτή φορολογική κλίμακα για την επιβολή δικαιότερης φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης προτείνεται η αποσύνδεση της φορολογητέας αξίας για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης καθώς και των διανυθέντων χιλιομέτρων για την απομείωση της αξίας. Τα παραπάνω μέτρα θεωρείται ότι θα επιφέρουν αύξηση των φορολογικών εσόδων. Η επιμόρφωση των εκτελωνιστών είναι μηδαμινή ενώ των υπαλλήλων ελλιπής και η περαιτέρω επιμόρφωση των υπαλλήλων είναι επιθυμητή. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ICISnet θεωρείται μέτρια, με πολύ μικρή διαλειτουργικότητα του συστήματος με άλλα συστήματα του εσωτερικού και  του συστήματος Schengen.

 

 

Σημαντικοί Όροι: Εκτελωνισμός αυτοκινήτου,  ICISnet, φορολογητέα αξία, τέλος ταξινόμησης,  δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, ρύποι.

Related Articles