Η σημασία της πρακτικής άσκησης στη λειτουργία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η σημασία της πρακτικής άσκησης στη λειτουργία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η περίπτωση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με την κινητικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου να ενισχύεται, η διεύρυνση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η ποιοτική μόρφωση και εκπαίδευση των νέων πτυχιούχων πρέπει να αποτελούν βασική μέριμνα του κράτους, αλλά και κάθε ενεργού πολίτη της χώρας. Η εκπαίδευση αποτελεί τη σημαντικότερη γέφυρα προς την εργασία. Η προώθηση της πρακτικής άσκησης μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στη βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και επομένως, να λειτουργήσει ανασταλτικά στη διόγκωση της ανεργίας των νέων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα ERASMUS+, μια χρηματοδοτούμενη από την ίδια την ΕΕ δράση, η οποία επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση και σπουδές στο εξωτερικό σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ιδιωτικούς φορείς.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης Erasmus+/Πρακτική Άσκηση, διερευνώντας τον βαθμό ικανοποίησης των εξερχόμενων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017 – 2019 φοιτητών αναφορικά με την εμπειρία κινητικότητας Erasmus+ και άλλες σημαντικές παραμέτρους.

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 240 φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από τα 10 διαφορετικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που συντονίζει ο Όμιλος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν με τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου του ερωτηματολογίου το οποίο καλείται «Τελική Έκθεση Συμμετέχοντα» και σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψαν χρήσιμα αποτελέσματα. Ειδικότερα, πάνω από το 94% των εξερχόμενων φοιτητών δήλωσαν ικανοποιημένοι γενικά από την εμπειρία Erasmus+. Σύμφωνα με το 85% των φοιτητών, οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης παρουσίαζαν συνάφεια με το πρόγραμμα σπουδών και το ακαδημαϊκό προφίλ των μετακινούμενων. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση της πρακτικής άσκησης δεν φαίνεται να επιδρά στον γενικότερο βαθμό ικανοποίησης από την κινητικότητα Erasmus+. Οι φοιτητές υποστήριξαν επίσης ότι είδαν σημαντική βελτίωση (σε ποσοστό 76,3%) των γλωσσικών δεξιοτήτων τους καθώς και άλλων προσωπικών δεξιοτήτων. Υποστήριξαν ακόμη ότι δεν αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα προσαρμογής ή κοινωνικής ενσωμάτωσης ενώι η διαμονή και οι άλλες παροχές ήταν επαρκείς. Επιπλέον, επιτεύχθηκαν ορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία είναι σημαντικά που στο εργασιακό περιβάλλον και δίνουν προστιθέμενη αξία στο αποκτηθέν επάγγελμα. Τέλος, πάνω από το 60% των φοιτητών υποστήριξαν ότι η επιχορήγηση Erasmus+ καλύπτει σε ποσοστό 50% - 70% το συνολικό κόστος κινητικότητας και ότι δεν θα υλοποιούσαν περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό δίχως την επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Erasmus+.

 

Σημαντικοί Όροι: παρατήρηση εργασίας, εκπαίδευση στην εργασία, ERASMUS+ πρακτική άσκηση, μαθησιακά αποτελέσματα, προστιθέμενη αξία επαγγέλματος.

Related Articles