ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικώς η παρουσίαση και ανάλυση των υφισταμένων ελεγκτικών αρχών που λειτουργούν στην χώρα μας εντός της δικαιοδοσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ελεγκτικών αρχών, οι αρμοδιότητες που απορρέουν από αυτό και η μεθοδολογία έλεγχου που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Ταυτόχρονα θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ελεγκτικών διαδικασιών που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια από τις αρχές, καθώς έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με τις ελεγκτικές πρακτικές που εφαρμόζονταν στο παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα βασικό έρεισμα της παρούσας, αποτέλεσε η ύπαρξη πολλών ομοειδών ελεγκτικών αρχών που λειτουργούν ταυτόχρονα, με υψηλό κίνδυνο επικαλυπτόμενης αρμοδιότητας και διενέργειας παρεμφερούς τρόπου έλεγχου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Επίσης θα μας απασχολήσει η αποτελεσματικότητα των διενεργούμενων ελέγχων, μέσα από την τελική συμμόρφωση των φορολογουμένων σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Τέλος, η παρούσα αφενός επιχειρεί να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση διενέργειας φορολογικών ελέγχων από τις εν λειτουργία ελεγκτικές αρχές με σκοπό όμως, την δημιουργία προβληματισμών ως προς την αποτελεσματικότητα αυτών σχετικά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,  καθώς και ως την αναγκαιότητα  ύπαρξης  τους σε σχέση με την επικαλυπτόμενη αρμοδιότητα τους.

Σημαντικοί όροι: Ελεγκτική Αρχή, φορολογικός έλεγχος, φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, φοροδιαφυγή, συμμόρφωση, τεχνικές έλεγχου.

Related Articles