ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

Περίληψη

Το θέμα της στάθμευσης στον αστικό ιστό αποτελεί μείζον θέμα με το οποίο εμπλέκονται μία σειρά φορέων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος της εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων. Για τον λόγο αυτό το θέμα έχει απασχολήσει εδώ και δεκαετίες όλους τους μεγάλους δήμους της Ευρώπης και ως εκ τούτου και της Αθήνας. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Αθηναίων έχει θεσμοθετήσει ένα Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης που στηρίζεται στη διανομή καρτών στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους και χρέωσης για τους επισκέπτες, του οποίου ο έλεγχος έχει ανατεθεί στη δημοτική αστυνομία της πόλης. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των κοινωνικών και των οικονομικών επιδράσεων του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Αθηναίων. Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται μέσω της πραγματοποίησης πρωτογενούς έρευνας η διερεύνηση  της άποψης των πολιτών σχετικά με το θέμα της στάθμευσης.

 

Λέξεις- κλειδιά: Δήμος Αθηναίων, ελεγχόμενη στάθμευση, κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις, αστικός ιστός

Related Articles