Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Περίληψη

Η νομοθεσία του μέτρου απόσυρσης των παλαιών ρυπογόνων οχημάτων καθόριζε αναλυτικά τις διαδικασίες που απαιτούντο για τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτό το μέτρο και προσδιόριζε με σαφήνεια το πλαίσιο κινήτρων απόσυρσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει βιβλιογραφικά και ερευνητικά το όφελος της επανεφαρμογής του μέτρου απόσυρσης των οχημάτων στην Ελλάδα αναδεικνύοντας τις θετικές επιπτώσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον). Η ερευνητική μέθοδος που εφαρμόζεται για την υλοποίηση της έρευνας είναι η ποσοτική συσχετιστική μέθοδος. Με βάση αυτή τη μέθοδο μπορεί να γίνεται περιγραφική και επαγωγική ανάλυση των σχέσεων που προκύπτουν ανάμεσα στις ποσοτικές μεταβλητές του υπό διερεύνηση θέματος. Το δείγμα της έρευνας απαρτίζεται από 191 επαγγελματίες εκτελωνιστές και τελωνειακούς, οι οποίοι συμμετείχαν εθελοντικά στην έρευνα που υλοποιήθηκε το διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου 2019.

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ενός κατασκευασμένου ερωτηματολογίου με δείκτη εσωτερικής συνοχής 0,76, το οποίο μετρούσε την παρούσα κατάσταση των επιβατικών οχημάτων των εκτελωνιστών και τελωνειακών, καταγράφοντας ταυτόχρονα την άποψη αυτών αναφορικά με το μέτρο απόσυρσης των παλαιών ρυπογόνων οχημάτων. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι τόσο οι εκτελωνιστές όσο και οι τελωνειακοί θεωρούν σημαντικό σημείο την επανεφαρμογή του μέτρου απόσυρσης υπό νέους όρους και προϋποθέσεις. Πιστεύουν ότι η αυστηροποίηση του πλαισίου επανεφαρμογής του μέτρου απόσυρσης σε συνδυασμό με τη μακροπρόθεσμη εφαρμογή του, μπορεί να οδηγήσει τους κατόχους επιβατικών παλαιών ρυπογόνων οχημάτων να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου μέτρου, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Σημαντικοί Όροι: απόσυρση οχήματος, αειφόρος ανάπτυξη, ρύπανση, αντιρρυπαντική τεχνολογία

Related Articles