Η δράση και η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών επί των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2009-2014

Ελένη Χρυσίλη

Η δράση και η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών επί των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2009-2014.

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Α.Ε.Ι. Τ.Τ. Πειραιά, «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική», επιχειρείται μια εκτενής ανάλυση της δράσης και της αποτελεσματικότητας των κύριων ελεγκτικών μηχανισμών των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα, για την χρονική περίοδο 2009 - 2014.

Αναλυτικότερα, το εύρος του αντικείμενου της εργασίας επικεντρώνεται στην ανάλυση των αρμοδιοτήτων, του έργου, αλλά και στην διερεύνηση της αποτελεσματικότητας, ή μη, των πλέον σημαντικότερων δημόσιων θεσμοθετημένων οργάνων, τα οποία ασκούν τον δημοσιονομικό έλεγχο στη χώρα μας, ήτοι το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής Ελ.Συν.) και το Υπουργείο Οικονομικών (εφεξής Υπ.Οικ.).

Για την πληρέστερη ανάλυση του θέματος παρατίθενται πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία, για τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που διαβιεί η χώρα μας κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Προς αυτή την κατεύθυνση αναδεικνύονται οι εκτεταμένες διαρθρωτικές αδυναμίες ως προς τη διαχείριση των δημοσίων δαπανών για τη λειτουργία του κράτους, αλλά πρωτίστως υπογραμμίζεται ότι η διόγκωση του δημοσίου χρέους και η εμπλοκή του διεθνούς παράγοντα στην εσωτερική ζωή της Ελλάδας, οικονομικής και πολιτικής, δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο.

Περαιτέρω, η ανάλυση επικεντρώνεται στην παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, τα οποία αποκρυσταλλώνουν το ρόλο, τη σημαντικότητα και τη σκοπιμότητα του ελέγχου των δημοσίων δαπανών, με κύριο στόχο την ανάδειξη ως αδήριτης ανάγκης την ενδυνάμωση του ρόλου των ως άνω φορέων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής στρατηγικής για την εξυγίανσης της δημοσιονομικής διαχείρισης και της επανόδου της χώρας μας σε ρυθμούς οικονομικής σταθερότητας και ευημερίας.

Εν ολίγοις, η εργασία αυτή δεν έχει στόχο να αποτελέσει μια εξαντλητική παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των υπό εξέταση ελεγκτικών μηχανισμών, δεδομένου ότι έχουν ήδη αναδειχθεί κατά το παρελθόν (βιβλιογραφία, αρθρογραφία, επιστημονικές εργασίες, κ.ο.κ.). Μοναδική φιλοδοξία αποτελεί η απόδοση μιας μερικής έστω εικόνας για την κατάδειξη της αναγκαιότητας ενδυνάμωσης του ρόλου του δημοσιονομικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών και της σημαντικότητας αξιοποίησής του στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας του κράτους για την απομείωση του χρέους.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, το ερευνητικό μέρος της εργασίας αναμένεται να εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με: α) το βαθμό αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος ελεγκτικού μηχανισμού β) το βαθμό συσχέτισης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών με το συνεχώς αυξανόμενο χρέος και γ) τη δυνατότητα αξιοποίησης των ελεγκτικών εργαλείων /μηχανισμών για την ενδυνάμωση του δημοσιονομικού ελέγχου και τη συνδρομή του στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής «ακαμψίας» της χώρας μας και τον απεγκλωβισμό της από τις μνημονιακές υποχρεώσεις.

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπουργείο Οικονομικών, δημοσιονομικός έλεγχος, δημόσιο χρέος, δημόσιες δαπάνες, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

 

Related Articles