Στοχευμένοι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

Όμηρος Ψωμιάδης

Στοχευμένοι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 98 του Συντάγματος το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας, επιφορτισμένο με το ρόλο του Εξωτερικού Ελεγκτή του Κράτους με βασικές αρμοδιότητες μεταξύ άλλων, τον έλεγχο των δαπανών του κράτους, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, τον έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο ΝΠΔΔ, τον έλεγχο των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων των ΟΤΑ ή άλλων ΝΠΔΔ, τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους, την εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων και τον έλεγχο των λογαριασμών, την εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων κ.α.

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4055/2012[1], το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο και επίσημο μέλος του INTOSAI αναλαμβάνει να διενεργήσει στοχευμένους ελέγχους σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος σύμφωνα και με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί, που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή, δύνανται να είναι είτε οι «κλασσικοί» κατασταλτικοί έλεγχοι, δηλαδή περί την ακρίβεια και ορθότητα καταγραφής των λογαριασμών καθώς και ως προς την τήρηση της αρχής της κανονικότητας και νομιμότητας της δημόσιας δαπάνης, είτε επιδόσεων, δηλαδή έλεγχοι περί του εάν επιτεύχθηκαν οι σκοποί για τους οποίους  διατέθηκαν οι δημόσιοι πόροι.[2]

Για τη διενέργεια των στοχευμένων ελέγχων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη μεθοδολογία που ακολουθείται, δεδομένου ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ως μέλος του INTOSAI υποχρεούται να εφαρμόσει τα ΔΕΠ προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και όπου αυτά είναι εφικτό να εφαρμοστούν ως ακολουθούμενη διαδικασία και κυρίως για σωστή αποτύπωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών με τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια. Ήδη ολοκληρώθηκε, εν έτει 2015, ο τρίτος κύκλος των ελέγχων αυτών και ο συγγραφέας του παρόντος πονήματος αποτέλεσε μέλος των ελεγκτικών αυτών ομάδων για δύο διαδοχικούς κύκλους ελέγχων.

Σκοπός της εργασίας αυτής δεν είναι σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει ένα εγχειρίδιο ελέγχου, άλλωστε αυτό έχει ήδη καταρτιστεί από την αρμόδια ομάδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά η αποτύπωση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε πρακτικά για πρώτη φορά σε ελέγχους του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, σε φορείς που επιλέχθηκαν κατόπιν αξιολόγησης και απόφασης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η πρώτη εφαρμογή τους και οι δυνατότητες που προσφέρει η διεθνώς εφαρμοζόμενη πρακτική των Διεθνών Ελεγκτικών προτύπων στους νέους στοχευμένους ελέγχους που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Σημαντικοί Όροι: Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Στοχευμένοι Έλεγχοι, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, Ανώτατο Ελεγκτικό Ίδρυμα, Εξωτερικός Ελεγκτής.              

 

 

[1] ήδη άρθρο 40 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο - ν. 4129/2013

[2] Πρακτικά 25ης Γενικής Συνέλευσης Ολομέλειας του Ε.Σ. Θέμα Β’ 15-12-2014

Related Articles