ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Περίληψη

 

Οι επιχειρήσεις στο παρελθόν δραστηριοποιούνταν σε ένα σχετικά αμετάβλητο περιβάλλον, εσωτερικό και εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία κλήθηκαν να διαχειριστούν κινδύνους που ποτέ δεν είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν . Οι σημερινές συνθήκες απαιτούν, από τη μία πλευρά, τη συνεχή προσήλωση της επιχείρησης στην πραγματοποίηση κερδών, ενώ ταυτόχρονα οι κίνδυνοι, σαν να ήταν ζωντανοί οργανισμοί, εξελίσσονται με ραγδαίο  ρυθμό, που μπορεί να καταστούν κρίσιμοι για την ίδια την επιβίωση τους. Η αναγκαιότητα ύπαρξης οργάνων εσωτερικού ελέγχου πηγάζει κατ αρχήν από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εκτίθενται σε μια πληθώρα επιχειρηματικών κινδύνων. Για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση είναι η ύπαρξη αφενός της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και αφετέρου της διενέργειας εσωτερικού ελέγχου. Σκοπός της παρούσας εργασίας, μέσω της  ανάπτυξης του μοντέλου του ελεγκτικού κινδύνου, είναι να αναδείξει ότι η αποτελεσματική διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

 

Σημαντικοί Όροι: Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνου, Μοντέλο Ελεγκτικού Κινδύνου, Ενδογενής Κίνδυνος, Κίνδυνος Εσωτερικού Ελέγχου, Κίνδυνος μη Εντοπισμού.

Related Articles