Οι Δήμοι ως μοχλοί ανάπτυξης μιας τοπικής οικονομίας.» Έρευνα : «Η λειτουργία των Διευθύνσεων Οικονομικού των Δήμων: Γλυφάδας, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

«Οι Δήμοι ως μοχλοί ανάπτυξης μιας τοπικής οικονομίας.» Έρευνα : «Η λειτουργία των Διευθύνσεων Οικονομικού των Δήμων: Γλυφάδας, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλού».

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη στήριξη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, καθώς ως αυτοδύναμες διοικητικές δομές προωθούν τους αναπτυξιακούς στόχους της κεντρικής πολιτικής και παράλληλα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ποσότητας και ποιοτικής σύνθεσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος επιλεγμένων Δήμων ως μοχλοί ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, μέσω της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τον προσανατολισμό τους στην ενίσχυση των οικονομικών των φορέων και στην ανάληψη σχετικών αναπτυξιακών πολιτικών. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη που ακολουθεί εξετάζει τη λειτουργία των Διευθύνσεων Οικονομικού των δήμων Γλυφάδας, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Αγίας Βαρβάρας και Κορυδαλλού, μέσω της πραγματοποίησης ποσοτικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων κλειστού τύπου. Στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης των εργαζομένων στους δήμους σε σχέση με την ποιότητα της επικοινωνίας σε αυτούς, τις ικανότητες και την επάρκεια των εργαζομένων και των προϊσταμένων, αλλά και την επάρκεια των λειτουργιών, όπως και των διαδικασιών ελέγχου σε αυτούς και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται για την επιμόρφωση του προσωπικού.  Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα της μελέτης, διαπιστώθηκε πως η λειτουργία των διευθύνσεων οικονομικού αλλά και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών των δήμων είναι σχετικά ικανοποιητική αλλά με πολλά περιθώρια βελτιώσεων.

Λέξεις κλειδιά: ΟΤΑ, τοπική αυτοδιοίκηση, Διευθύνσεις Οικονομικών, τοπική ανάπτυξη

Related Articles