Η συμβολή των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης ολικής ποιότητας-ΔΟΠ στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα

Αναστασία Τζωρακάκη

Η συμβολή των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης ολικής ποιότητας-ΔΟΠ στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα

Περίληψη

 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση των δυνατοτήτων και των ορίων εφαρμογής των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα.

     Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει περαιτέρω βέλτιστες και σύγχρονες πρακτικές στο πεδίο της αξιολόγησης των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Μία σημαντική παράμετρο και πεδίο έρευνας στην εργασία αυτή, αποτελεί η διερεύνηση των ομοιοτήτων και διαφορών στην εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού ανάμεσα στον ιδιωτικό και  δημόσιο τομέα.

Από την έρευνα που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της εργασίας, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην εφαρμογή της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι αν και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αντικείμενο των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης ολικής ποιότητας, ωστόσο τα συστήματα ΔΟΠ, δεν φαίνεται να αξιοποιούνται επαρκώς στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα.

Η εργασία έδειξε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην αξιολόγηση των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα μέσω της διεύρυνσης της εφαρμογής των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης ολικής ποιότητας.

 

Λέξεις- κλειδιά

Αξιολόγηση, ανθρώπινο δυναμικό, διαχείριση και διοίκηση ολικής ποιότητας, δημόσιος τομέας

Related Articles