Ο προσυμβατικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ιωάννα Τετώρου

Ο προσυμβατικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα τρία Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας με κυριότατη αποστολή τη διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος, εξ ου και ο χαρακτηρισμός του ως δημοσιονομικό δικαστήριο. Οι αρμοδιότητές του προβλέπονται βασικά στο Σύνταγμα, αλλά ανευρίσκονται και διάχυτες στη νομοθεσία. Στη δικαιοδοσία του ανήκει, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο.

     Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί η χρησιμότητα του προσυμβατικού ελέγχου από έποψη τόσο νομική όσο και δημοσιονομική. Η υπογράμμιση της αξίας και της αναγκαιότητας του προσυμβατικού ελέγχου κρίνεται ιδιαίτερα καίρια και επίκαιρη στις παρούσες ευρύτερες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, που οι λειτουργίες όλων των θεσμών, ακόμη και μακροβιότατων, όπως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τίθενται υπό δημοσιονομική αμφισβήτηση και καλούνται να ανταπεξέλθουν στο κριτήριο της σχέσης κόστους-οφέλους.

     Για τους σκοπούς της εργασίας γίνεται χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία θα συμπληρωθούν από δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επιπλέον, θα συγκεντρωθούν και θα αποτυπωθούν δεδομένα που αφορούν στους προσυμβατικούς ελέγχους 52 ελεγχόμενων φορέων για τα έτη 2011-2015. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν αφενός θα αποκρυσταλλώσουν διαχρονικά επιμέρους πτυχές του προσυμβατικού ελέγχου, αφετέρου θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση του εντοπισμού  των συνηθέστερων αστοχιών και της εξεύρεσης των σχετικών λύσεων. Η λεπτομερής χαρτογράφηση ποικίλων σημείων του προσυμβατικού ελέγχου, τα οποία μέχρι τώρα δεν καταχωρίζονται, ενδεχομένως θα υποδείξει διαμορφούμενες τάσεις που χρήζουν παρακολούθησης και θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο για το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και για τις ελεγχόμενες υπηρεσίες.

     Από την έρευνα που θα διεξαχθεί προσδοκάται πως θα αποδειχθεί, με επιχειρηματολογία τόσο νομικής όσο και δημοσιονομικής λογικής, ότι τα πλεονεκτήματα του προσυμβατικού ελέγχου βαραίνουν σημαντικά και τον τοποθετούν υψηλά στην ελεγκτική κλίμακα. Η εξοικονόμηση πόρων και η καταπολέμηση της διαφθοράς με παράλληλη εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης προς το Δημόσιο από πλευράς διοικουμένων είναι τα βασικότερα μόνο από τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα του προσυμβατικού ελέγχου. 


Σημαντικοί όροι: Ελεγκτικό Συνέδριο, δημόσιες συμβάσεις, προσυμβατικός έλεγχος, προληπτικός έλεγχος, νομιμότητα

 

 

Related Articles