Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στο Δήμο Αθηναίων. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής καταβολής των Δημοτικών Τελών

Ευαγγελία Στρατογιάννη

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στο Δήμο Αθηναίων. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής καταβολής των Δημοτικών Τελών

 

Περίληψη

Η τρέχουσα οικονομική κρίση επιτάσσει την επίτευξη μεγάλων και καινοτόμων αλλαγών, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Καλύτερη μηχανοργάνωση του συστήματος της δημόσιας διοίκησης, αυτοματοποίηση των διαδικασιών, αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών. Οι αλματώδεις εξελίξεις αναφορικά με τις καινοτόμες τεχνικές εφαρμογές της εποχής μας αποτελούν εφαλτήριο για τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής και λειτουργικής διάρθρωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι νέες ανάγκες καθιστούν αναγκαία τη θεμελίωση της έννοιας του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού ο οποίος αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Η σύγχρονη προσέγγιση του όρου της «τοπικής ανάπτυξης» αποτελεί μια υπέρβαση του παραδοσιακού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ληξιαρχείο, καθαριότητα, κοινόχρηστοι χώροι). Αν για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιδιώκεται ένας δυναμικός, αναβαθμισμένος ρόλος, θα πρέπει αυτός να εναρμονιστεί στις τάσεις της παγκοσμιοποίησης επιχειρώντας τη διεύρυνση των δικών της πόρων, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και προπαντός να κρατήσει τους ζωτικούς της τομείς μακριά από το ιδιωτικό συμφέρον. Δεν πρέπει να τεθεί στο περιθώριο αλλά θα πρέπει να αλλάξει για να ισχυροποιηθεί. (Κατσούλης, 2006, σελ. 267-268). Αυτή η «διεύρυνση» του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης χρειάζεται υποστήριξη από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης υπό τη μορφή του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού. Διαφαίνεται λοιπόν η ανάγκη για μια οργανωσιακή αλλαγή, διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιείται μετασχηματισμός ενός οργανισμού από την παρούσα κατάσταση προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του. Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ο σημαίνων παράγοντας που θέτει σε λειτουργία το μηχανισμό της διοίκησης αλλαγών. Με σωστό όραμα και στρατηγική, ταυτόχρονα με την καταπολέμηση της  αντίστασης κατά της αλλαγής, είναι εφικτό να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. (Βακόλα, 2004, σελ. 4-5).

Related Articles