Η αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα: Η περίπτωση των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών

Κωνσταντίνα Σταθουλοπούλου

Η αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα: Η περίπτωση των ελεγκτών του Υπουργείου  Οικονομικών

 

Περίληψη

            Η αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων  αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οργανωσιακές λειτουργίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους οργανισμούς καθώς έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Τα ζητούμενα για κάθε επιχείρηση – οργανισμό είναι η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, η ποιότητα και κατά συνέπεια η αποδοτικότητα. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός κατάλληλων συστημάτων αξιολόγησης και η συνεχείς βελτίωσή τους οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση του Ελληνικού κράτους, καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης των υπαλλήλων από την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα θα μετρηθεί η ικανοποίηση από το σύστημα αξιολόγησης των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Μέσα από την ισχύουσα νομοθεσία, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την εμπειρική έρευνα που θα ακολουθήσει θα αναδειχθούν σημαντικά πρακτικά συμπεράσματα σχετικά με το βαθμό της αποτελεσματικότητας και αντικειμενικότητας του νέου συστήματος αξιολόγησης. Ακολουθώντας στατιστικές τεχνικές θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, τα οποία θα αποτυπώσουν την υπάρχουσα κατάσταση και θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν, το κατά πόσο οι αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης που έγιναν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4250/2014, συνιστούν στο να εφαρμοστεί ένα αντικειμενικό σύστημα που να  ικανοποιεί την ανάγκη για παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών.

Επίσης μελετά ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης καθώς και τι επίδραση έχουν τα δημογραφικά στοιχεία όπως π.χ. το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, και τα χρόνια προϋπηρεσίας σε κάθε μία από τις επιμέρους διαστάσεις της ικανοποίησης από το σύστημα αξιολόγησης.

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται μία θεωρητική προσέγγιση και παρουσιάζονται η έννοια της αξιολόγησης, οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς ο τρόπος αξιοποίησής της από τον Δημόσιο Τομέα. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στους εργαζομένους του Υπουργείου Οικονομικών.

Μία τέτοια έρευνα είναι σημαντική καθώς η διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη της τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορεί με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και σωστό σχεδιασμό του συστήματος αξιολόγησης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούν χαμηλό βαθμό ικανοποίησης των υπαλλήλων από το σύστημα αξιολόγησης και να πετύχει βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση της απόδοσης, παρακίνηση, ικανοποίηση από την αξιολόγηση, παράγοντες που επηρεάζουν.

Related Articles