ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευθυμία Σπυριδάκη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούγεται κυρίως στον χώρο των επιχειρήσεων η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και διαρκώς αυξάνονται οι επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνουν στον στρατηγικό τους σχεδιασμό την εφαρμογή πρακτικών και δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας προς το κοινωνικό σύνολο και το φυσικό περιβάλλον.

Αντικειμενικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει την έννοια της ΕΚΕ και να παρουσιάσει εφαρμογές καλών πρακτικών από Ελληνικές Επιχειρήσεις αλλά και από φορείς του Ελληνικού Δημόσιου τομέα.

Για τον σκοπό αυτό γίνεται ιστορική αναδρομή από την Αρχαία Αίγυπτο και την Αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας τους βασικούς ιστορικούς σταθμούς σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο της εργασίας γίνεται  επίσης αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της ΕΚΕ στην Ελλάδα καθώς και εννοιολογική προσέγγιση του όρου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι προϋποθέσεις της ΕΚΕ, η αναγκαιότητα της να συνδεθεί με την επιχειρησιακή κουλτούρα των οικονομικών μονάδων, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους τομείς ανάπτυξής της στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, αλλά και η σύνδεσή της με τις ηθικές αξίες και τους κανόνες.

Στο Τρίτο κεφάλαιο γίνεται μνεία μεθόδων καλών πρακτικών Κοινωνικής Υπευθυνότητας που ήδη έχουν εφαρμοστεί από Ελληνικές επιχειρήσεις και τα οφέλη που αποκόμισαν από την επιλογή τους αυτή.  Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται τα βήματα προσέγγισης και επιλογής καλών πρακτικών τα οποία θα πρέπει να κάνει μια επιχείρηση/φορέας, οι τρόποι δημοσιοποίησης των δράσεων της ΕΚΕ, διεθνή πρότυπα και δείκτες μέτρησής της, η επιχειρηματική και κοινωνική της απόδοση, καθώς και η διείσδυση της κοινωνικής απόδοσης στο κοινωνικό σύνολο.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δυνατά κι αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες και οι απειλές (SWOT Analysis) του Ελληνικού Δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή της ΕΚΕ, η κατάρτιση του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΕΚΕ», το πρόγραμμα COGITA και παραδείγματα εφαρμογής δράσεων και πρακτικών Κοινωνικής Υπευθυνότητας από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, ως μεμονωμένες ενέργειες.  Λόγω όμως της αναγκαιότητας να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα  Κοινωνικής Υπευθυνότητας στο Δημόσιο, προτείνονται ενέργειες που θα συντελέσουν στο να αναπτυχθεί ο Στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΚΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας και αφορά την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), του Υπουργείου Οικονομικών.  Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι δράσεις που έχει αναλάβει η Γ.Γ.Δ.Ε. ως προς την ΕΚΕ και εξετάζεται αν οι εργαζόμενοι του φορέα είναι ενημερωμένοι, εκπαιδευμένοι και σύμφωνοι να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των δράσεων της υπηρεσία τους.  Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τ’ αποτελέσματα της έρευνας, την ανάλυση τους και τα συμπεράσματα - προτάσεις στα οποία οδήγησε η έρευνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Related Articles