Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρία Σκούρου 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Στην εποχή μας η απάτη, η διαφθορά, η κακοδιοίκηση , η απόκρυψη στοιχείων και η παραποίηση οικονομικών καταστάσεων είναι φαινόμενα που έχουν απασχολήσει και θα συνεχίζουν να απασχολούν όλο τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο. Βασικό παράγοντα στον περιορισμό αν όχι  στην εξάλειψη όλων των ανωτέρω αποτελεί ο έλεγχος που  προσπαθεί να διαμορφώσει ένα κλίμα τάξης και ομαλούς πραγματοποίησης των συναλλαγών, ένα κλίμα εμπιστοσύνης στην εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Ο έλεγχος στον δημόσιο τομέα είναι πολύ σημαντικός διότι ενισχύει την αξιοπιστία του κράτους και αποτρέπει τις απάτες και τα φαινόμενα διαφθοράς.O ρόλος του καθοριστικός στην διαφύλαξη του δημόσιου χρήματος και στην ορθή αξιοποίηση του. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης προκειμένου να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις και να γίνεται αποδοτικότερη η αξιοποίηση των εσόδων του Κράτους.

Πιο συγκεκριμένα ο Έλεγχος στον χώρο της υγείας έχει σαν πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών  στις μονάδες υγείας ,όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στο αρχικό στάδιο λειτουργίας τους βάσει του οργανωτικού τους πλαισίου και της σχεδίασης των στρατηγικών τους στόχων.  Μια σημαντική διάκριση του ελέγχου είναι σε εσωτερικό και εξωτερικό , βάσει του  προσώπου που  διενεργεί τον έλεγχο και την σχέση εργασίας του με τον ελεγχόμενο φορέα .

Την σπουδαιότητα αυτή, του εσωτερικού ελέγχου έρχεται να τονίσει η εργασία αυτή. Μέσα από την μελέτη της εξέτασης της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με την διενέργεια ελέγχου στον δημόσιο τομέα ,αλλά και της μελέτης περίπτωσης (Κέντρα Πρόληψης) θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα  που θα συγκλίνουν στην γενική διαπίστωση πως η υιοθέτηση λειτουργιών Εσωτερικού Ελέγχου βοηθά στην ορθή διακυβέρνηση του Δημόσιου Τομέα. 

Παράλληλα η παρούσα μελέτη θα προσπαθήσει να διερευνήσει την αναγκαιότητα εφαρμογής συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παίρνοντας ως παράδειγμα τα «Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας» .

 

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα αποτελέσουν την βάση για τη λήψη μέτρων βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης , προκειμένου να βελτιωθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν έτσι ώστε ο εσωτερικός έλεγχος να προσθέσει αξία και να θωρακίσει την αποτελεσματικότητα τους στην επίτευξη των στόχων τους.

 

Σημαντικοί  Όροι : Ελεγκτική, Εσωτερικός Έλεγχος, Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Πρόληψη

Related Articles