Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευθύμιος Κ. Σαΐτης

«Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

            Στην εργασία αυτή επιχειρείται, η εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών διατάξεων στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος στην Ελλάδα, αλλά και η αποτελεσματικότητα των φόρων στη χώρα. Από τη μια, εξετάζεται κατά πόσο η αξιοποίηση και η διάθεση των δημοσίων εσόδων, ικανοποιεί τους πολίτες από τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες που απολαμβάνουν. Από την άλλη, γίνεται εκτενής ανάπτυξη των αιτιών που οδηγούν σε φοροδιαφυγή και προσέγγιση του βαθμού αντιμετώπισης του φαινομένου, με νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερης έκτασης αλλά και αυστηρότητας.

            Ακόμη,  εξετάζονται δεδομένα άμεσων και έμμεσων φόρων και εκτιμήσεων μεγέθους φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα σχετικού ερωτηματολογίου.

             Τέλος, αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα εξεταζόμενα στοιχεία με συνδυασμό στοιχείων του ερωτηματολογίου ώστε να γίνει μια κατά το δυνατόν, σύγκριση και προσέγγιση της θεωρητικής βάσης που διατυπώνεται από ειδικούς, και διατυπώνονται προτάσεις για ακριβέστερο προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος, για διασταυρωτικούς ελέγχους επαλήθευσης οικονομικών δεδομένων καθώς και κριτήρια ενδείξεων πλουτισμού, προκειμένου να συνεκτιμηθούν με το δηλούμενο εισόδημα. Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται βασικά στην καλύτερη αξιοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, με ελάχιστες προσαρμογές για την επίτευξη μεγιστοποίησης του ζητούμενου, της αποτελεσματικότητας των φορολογικών διατάξεων στον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος.

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Φόρος, Άμεσοι φόροι, Έμμεσοι φόροι , Φοροδιαφυγή, Φοροαποφυγή.

Related Articles