Το πρόγραμμα Erasmus στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΡΗΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Το πρόγραμμα Erasmus στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Erasmus που λαμβάνει χώρα στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.. Το πρόγραμμα Erasmus είναι ένα πρόγραμμα μετακίνησης φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση αλλά και κινητικότητας του προσωπικού για επιμόρφωση και διδασκαλία σε πανεπιστήμια ή επιχειρήσεις του εξωτερικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διάδοση του προγράμματος, αφού στρατηγικός της στόχος είναι να γίνει η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη οικονομία της γνώσης. Μέσα από την ενιαία εκπαίδευση και διατηρώντας οι χώρες την διαφορετικότητά τους η Ευρωπαϊκή Ένωση γιγαντώνεται και οδηγείται στην σταδιακή ολοκλήρωσή της. Οι συνεργασίες μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών της ευνοούνται και κρίνονται επιτακτικές και αναγκαίες. Μέσα από αυτή την εργασία θα παρουσιαστεί η λειτουργία του προγράμματος στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., θα εντοπιστούν τυχόν προβλήματα και αδυναμίες που υπάρχουν, θα καταγραφούν οι εμπειρίες των συμμετεχόντων και οι απόψεις τους για την σημαντικότητα του προγράμματος και αν θεωρούν ότι το πρόγραμμα που πραγματοποιείται στο ίδρυμα επιτυγχάνει τους στόχους που έχουν τεθεί. Σημαντικό για την συγγραφέα είναι να καταγραφούν οι λόγοι  της συμμετοχής στο πρόγραμμα της κινητικότητας και τα οφέλη που υπάρχουν από αυτή την συμμετοχή. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα γίνεται περισσότερο αναγνωρίσιμο στα μέλη του ιδρύματος, αυξάνεται η συμμετοχή και το ίδρυμα ενισχύει την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική του.

 

Σημαντικοί όροι: πρόγραμμα Erasmus, κινητικότητα, τριτοβάθμια εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή Ένωση, σπουδές, πρακτική άσκηση, επιμόρφωση, διδασκαλία

Related Articles