Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως πρακτική για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Αικατερίνη Παυλοπούλου

Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως πρακτική για την καταπολέμηση της διαφθοράς

 

Περίληψη

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας του Εσωτερικού Ελέγχου (internal audit) όχι μόνο ως ελεγκτικός μηχανισμός αλλά ως «εργαλείο» της Διοίκησης. Συγκεκριμένα,  τονίζεται η σημασία αξιοποίησης του Εσωτερικού Ελέγχου, η αναγκαιότητα προώθησης της δημόσιας ακεραιότητας μέσα από αξίες δεοντολογίας και ηθικής, όπως και η εκτεταμένη χρήση προληπτικών πολιτικών κατά της διαφθοράς.

Η ένταξη του Εσωτερικού Ελέγχου στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ενίσχυσή του στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης θα συμβάλουν στην ορθή  λειτουργία των υπηρεσιών.

 Οι προληπτικές πολιτικές περιλαμβάνουν κανόνες δεοντολογίας, μέτρα ευαισθητοποίησης και οικοδόμηση κουλτούρας ακεραιότητας.

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Εσωτερικός Έλεγχος (internal audit), Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, κίνδυνος, δικλείδες ασφαλείας, διαφθορά, απάτη, προληπτικός έλεγχος, Κατασταλτικός  έλεγχος.

Related Articles