ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ.

Περίληψη

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Οικονομικών και ερευνάται η αποτελεσματικότητά τους, σχετικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και του οικονομικού εγκλήματος γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι και σήμερα. Η μη ή η ελλιπής αντιμετώπιση από τα φορολογικά όργανα των ανωτέρω φαινομένων αποτελεί σημαντικό παράγοντα μείωσης δημοσίων εσόδων και επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης, συμβάλλοντας δραστικά στην αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η έρευνα που διεξήχθη προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες που οδηγούν στην αναποτελεσματικότητα των φοροελεγκτικών μηχανισμών, βοήθησε στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στη διατύπωση προτάσεων που θα συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία αυτών.

Λέξεις Κλειδιά: Φορολογική Διοίκηση, Φοροελεγκτικοί μηχανισμοί, Οικονομικό Έγκλημα, Φοροδιαφυγή, Διαφθορά, Παραοικονομία.

Related Articles