Η πορεία της Ελληνικής Ναυτιλίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση έντεκα Ναυτιλιακών Εταιρειών

Ντελλή Ευαγγελία

Η πορεία της Ελληνικής Ναυτιλίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση έντεκα  Ναυτιλιακών Εταιρειών.

Περίληψη

H ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματικούς κλάδους για τις οικονομίες που διαθέτουν ναυτιλιακή δύναμη, κι ως εκ τούτου η πορεία τους επηρεάζει και επηρεάζεται από μια πληθώρα γεγονότων. Οι φάσεις της παγκοσμιοποίησης αναμφίβολα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των επιχειρήσεων και ειδικά των ναυτιλιακών που ο χαρακτήρας τους ήταν από την σύστασή τους, διεθνοποιημένος. Ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, το οποίο θα αποτελέσει αιτιατή βάση και για την παρούσα μελέτη, είναι η έλευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία επηρέασε σημαντικά όλον τον πλανήτη ανεξάρτητα από το εάν ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαφώς οι αιτίες για την έλευση της κρίσης σε πολλές χώρες δεν ήταν μόνο η κατάρρευση του αμερικάνικου χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και πολυάριθμοι εσωτερικοί λόγοι οι οποίοι συντέλεσαν και στην επιρροή της  παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο όμως η παγκοσμιοποίηση και το γεγονός της αλληλεξάρτησης διαφορετικών κρατών μέσω αυτής, επηρεάζει αδιαμφισβήτητα τον γενικότερο τρόπο των κοινωνιών και των επιχειρήσεων. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί και επηρεάζονται διαρκώς από τα παγκόσμια γεγονότα, είτε προς την θετική είτε προς την αρνητική κατεύθυνση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διαπιστωθεί η επίδραση που έχουν ασκήσει διάφορα γεγονότα κυρίως οικονομικής φύσεως, στην πορεία έντεκα (11) ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο “National Association of Securities Dealers Automated Quotations" (NASDAQ). Θα διενεργηθεί ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων για την περίοδο από το 2013 μέχρι και το 2016 προκειμένου να διαπιστωθεί πως έχει επηρεαστεί η οικονομική τους πορεία στο σύνολο αυτών των τεσσάρων ετών σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του χρηματιστηρίου, σε σχέση με τον γενικό δείκτη αλλά και με σε σχέση με άλλα σημαντικά γεγονότα.

Σημαντικοί όροι: ναυτιλιακές επιχειρήσεις, παγκοσμιοποίηση, οικονομικό περιβάλλον, ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Related Articles