Μέθοδοι αναγκαστικής είσπραξης εσόδων του Κράτους από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου

«Μέθοδοι αναγκαστικής είσπραξης εσόδων του Κράτους από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες»

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η παρούσα εργασία έχει σαν αντικείμενο μια βασική λειτουργία του κράτους, που είναι η είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Επιχειρεί μάλιστα να ρίξει φως ειδικά στην διαδικασία είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών, καταγράφοντας τις μεθόδους και τις πρακτικές που ακολουθούν οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. Στοχεύει δε στην καταγραφή  και ανάδειξη των δυσλειτουργιών αυτής της διαδικασίας με σκοπό την βελτίωση. Προς τούτο γίνεται αρχικά μια πλήρη αναφορά στο νομικό πλαίσιο που προβλέπει τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Αποσαφηνίζονται οι όροι δημόσια έσοδα, νόμιμος και εκτελεστός τίτλος είσπραξης, ληξιπρόθεσμη οφειλή, διοικητική εκτέλεση και αποτυπώνονται όλες οι διαδικασίες λήψης ασφαλιστικών, διοικητικών, αναγκαστικών και δικαστικών μέτρων. Επίσης προσδιορίζονται οι αρμόδιες για την είσπραξη δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, τα αρμόδια τμήματα που είναι επιφορτισμένα με την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών και οι υπάλληλοι  που τα στελεχώνουν. Καταγράφονται επίσης στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, που αποδεικνύουν το διαχρονικό πρόβλημα της αύξησης των ληξιπροθέσμων χρεών του Δημοσίου, η επίλυση του οποίου έχει αναχθεί σε απόλυτη προτεραιότητα στις μέρες μας  και έχει ενταχθεί μεταξύ των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Παρατίθενται επίσης διαδικασίες και πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, ως προς την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών, ύστερα από επισκόπηση σχετικών άρθρων και μελετών. Η σημασία ωστόσο της παρούσας εργασίας έγκειται στο ότι δεν μένει μόνο στην θεωρητική και νομική προσέγγιση της αναγκαστικής είσπραξης, κάτι που έχουν κάνει άλλωστε έγκριτοι νομικοί, αλλά προσεγγίζει αυτή καθαυτή την εφαρμογή των νομοθετημάτων, με οπτική γωνία αυτή των υπαλλήλων που εφαρμόζουν τις διατάξεις στην πράξη. Και τούτο το επιτυγχάνει με ερευνητική διαδικασία, δια ερωτηματολογίου που απευθύνεται στους υπαλλήλους των δικαστικών τμημάτων αντιπροσωπευτικών Δ.Ο.Υ της Αττικής και ειδικών ελεγκτικών κέντρων, προκειμένου να αναδειχθούν όλα τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που συναντούν οι υπάλληλοι, στην εφαρμογή της διαδικασίας. Σκοπός δε της έρευνας είναι η απόρροια συμπερασμάτων και προτάσεων, που θα χρησιμεύσουν ως οδηγός για  όσους επιχειρούν βελτιώσεις στην διαδικασία, γνωρίζοντας, μέσω αυτής  κάποιες πτυχές του προβλήματος. Επίσης η εργασία, μέσα από την καταγραφή των διαδικασιών και της ροής της διοικητικής εκτέλεσης, αποσκοπεί να αποτελέσει και έναν χρήσιμο οδηγό αποτελεσματικότερης διαδικασίας είσπραξης για τους αρμόδιους υπαλλήλους. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δημόσια έσοδα, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Ληξιπρόθεσμες οφειλές, Αναγκαστική Είσπραξη, Διοικητική εκτέλεση,, Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητικά μέτρα, Αναγκαστικά μέτρα, Δικαστικά μέτρα 

Related Articles