ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΣΗΣ

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ»

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια μελέτη της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Παρουσιάζεται η έννοια του ανθρώπινου δυναμικού και της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και το περιεχόμενο της. Αναλύονται οι στόχοι της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και δίνεται έμφαση στη σημασία και στο ρόλο της στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και στους φορείς του δημοσίου. Παρουσιάζονται οι παράγοντες που την επηρεάζουν, εσωτερικοί και εξωτερικοί, πώς γίνεται η οργάνωση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και τα διάφορα στοιχεία με τα οποία ασχολείται. Η μελέτη αυτή συγκεκριμένα εξετάζει τα θέματα της διοίκησης Ανθρώπινου δυναμικού, όπως τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, την προσέλκυση και επιλογή του, την εκπαίδευσή του, την αξιολόγηση των εργαζομένων, δηλαδή της απόδοσής τους και τέλος τα συστήματα αμοιβών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για το λόγο αυτό, γίνεται χρήση ερωτηματολογίου, δηλαδή πρωτογενούς έρευνας, για να εξεταστούν τα παραπάνω στοιχεία. Επίσης, διερευνώνται και οι δαπάνες που γίνονται για το προσωπικό. Το δείγμα που επιλέχθηκε είναι πέντε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ως μελέτη περίπτωσης του δημόσιου τομέα, καθώς επίσης και η Τράπεζα Πειραιώς, κεντρικές διευθύνσεις και υποκαταστήματα, ως αντιπροσωπευτική του ιδιωτικού τομέα.

Η έρευνα αυτή έχει ως αποτέλεσμα να διαπιστωθούν τυχόν ομοιότητες και διαφορές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού μεταξύ ενός δημόσιου οργανισμού και μιας εταιρίας του ιδιωτικού τομέα και στο κατά πόσο υπάρχει σύγκλιση μεταξύ τους. Συμβάλλει στο να δoθεί αφορμή για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και να υπάρξει έναυσμα για να μελετηθούν τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν στο πεδίο αυτό τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, προκύπτει ότι οι δαπάνες που γίνονται για το προσωπικό εξαρτώνται από τον αριθμό των εργαζομένων και από την πορεία της οικονομίας γενικότερα.

Πέρα από τα αποτελέσματα αυτά, είναι εύλογο να γίνει περαιτέρω μελέτη με τη διερεύνηση διαφορετικού δείγματος διαφορετικού μεγέθους άλλων οργανισμών και εταιριών και τη βοήθεια και άλλων ερωτηματολογίων.

 

Σημαντικοί Όροι: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, προσέλκυση, επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, συστήματα αμοιβών, δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας.

Related Articles