ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΔΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιωάννης Μπογέας

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΔΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή έχει σαν κύριο σκοπό να απαντήσει στα βασικά ζητήματα που προκύπτουν από το μεταναστευτικό κύμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια προς την Ελλάδα. Η εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη των πολλαπλών πτυχών της μετανάστευσης εξετάζοντας την πληθυσμιακή δυναμική, τη χρονική διάρκεια, την νομική κάλυψη, το βιοτικό επίπεδο και τις πολλαπλές συνδέσεις με την Ελληνική κοινωνία. Η Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστική μελέτη περίπτωσης καθώς λειτουργεί σαν χώρα υποδοχής μεταναστών και ως εκ τούτου οι επιδράσεις της μετανάστευσης στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας είναι σημαντικές. Η εργασία περιλαμβάνει τόσο θεωρητική προσέγγιση του θέματος όσο και ερευνητική με τη χρήση ερωτηματολογίων.

 

 

 

Σημαντικοί Όροι: Μετανάστευση, κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις, στατιστική ανάλυση, επίδραση τόπου κατοικίας, ποσοτική έρευνα

Related Articles