ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ   ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕ  ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

Περίληψη

Στο φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης 251 Α΄ με ημερομηνία 24.11.2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Με το νόμο αυτό καταργείται, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012), το Π.Δ. 1123/1980 (ΦΕΚ Α 283/15-12-1980) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, οι λογιστικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και σειρά άλλων σχετικών λογιστικών διατάξεων - νόμων που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 38.

Πρόκειται για έργο μίας μακρόχρονης επεξεργασίας από μία διευρυμένη Επιτροπή από ειδικούς ,καθώς και από  θεσμικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, το οποίο ανταποκρίνεται στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου, τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Έτσι στην πραγματικότητα αυτό το  Νομοθέτημα  έρχεται να εναρμονίσει τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Με τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , επιχειρείται η ενσωμάτωση και η προσαρμογή στο εσωτερικό δίκαιο και κανονιστικό πλαίσιο των λογιστικών διατάξεων της Οδηγίας 2013/34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενώ το νέο Νομοθέτημα αποτυπώνει μια νέα λογιστική οπτική και φιλοσοφία, ενέχει και αδυναμίες ή κατ’ άλλους και μειονεκτήματα,   τα οποία θα πρέπει στο μέλλον να αντιμετωπιστούν .

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί συμπλήρωση – ολοκλήρωση αυτής της  σοβαρής λογιστικής μεταρρυθμιστικής  προσπάθειας και προτείνει την διαφοροποίηση κανόνων  προσδιορισμού των αποτελεσμάτων , καθώς και αρχών  λογισμού του κόστους .

Προσπαθεί να συμβάλει μέσω της λογιστικής τυποποίησης στη διαφάνεια των λογιστικών δεδομένων των επιχειρήσεων , καθιστώντας  ευχερέστερο το ελεγκτικό έργο των φορολογικών αρχών και των υπολοίπων ενδιαφερομένων (μετόχων, τραπεζών κ.α.)

Κατά πρώτο λόγο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το κράτος για πρώτη φορά δείχνει εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις σε ότι αφορά την τήρηση των λογιστικών και κατ’ επέκταση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου καταπολεμά τη λογιστική πολυνομία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Το νομοθέτημα στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των  λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες.

 Έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του διοικητικού κόστους.

 

Σημαντικοί Όροι: Λογιστική τυποποίηση (accounting standardization) , Ανακτήσιμη αξία (recoverable amount), Απομείωση (Impairment), Εύλογη αξία (Fair value), Αξία χρήσης (Value in use), Κόστος κτήσης (αξία αγοράς) περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών (Acquisition cost or purchase price of assets and services).

Related Articles