Ο ρόλος των τελωνείων στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη διευκόλυνση του εμπορίου

Στυλιανή Μπαντέκα

«Ο ρόλος των τελωνείων στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη διευκόλυνση του εμπορίου»

Περίληψη

Τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την πάταξη του λαθρεμπορίου, της απάτης, των επικίνδυνων εμπορευμάτων, της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, διευκολύνοντας παράλληλα τις νόμιμες συναλλαγές.

Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και η ανάγκη ύπαρξης ασφάλων εφοδιαστικών αλυσίδων μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 έφερε αντιμέτωπες με σημαντικές και ενίοτε αντιφατικές απαιτήσεις για αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τις τελωνειακές διοικήσεις τον 21ο αιώνα. Από τη μία πλευρά, η ανάγκη για αποτελεσματική ασφάλεια και έλεγχο των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού, ενώ από την άλλη πλευρά, οι αυξανόμενες απαιτήσεις για μεγαλύτερη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου απαιτούν επαναπροσδιορισμό του ρόλου των τελωνειακών αρχών.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη του νέου ρόλου που καλούνται να παίξουν τα τελωνεία τον 21ο αιώνα στον τομέα της ασφάλειας και διευκόλυνσης του εμπορίου, καθώς και ο βαθμός ενσωμάτωσής του στην ελληνική τελωνειακή διοίκηση.

 

Λέξεις – κλειδιά: Τελωνεία, ασφάλεια, εφοδιαστική αλυσίδα, εγκεκριμένος οικονομικός φορέας, διεθνές εμπόριο, διευκόλυνση εμπορίου

Related Articles