Αποτελεσματικότητα στη Φορολογική Διοίκηση. Μελέτη περίπτωσης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Νικόλαος Μπάμπαλης

“Αποτελεσματικότητα στη Φορολογική Διοίκηση. Μελέτη περίπτωσης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως με αφορμή την πρόσφατη οικονομική και δημοσιονομική κρίση της χώρας, έχει απασχολήσει πολύ την οικονομική έρευνα και πολιτική το πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτόν το σκόπελο και πως θα καταφέρει να αναπτυχθεί και να συμπορευθεί με τα αναπτυγμένα κράτη της Ευρώπης. Στην κορυφή αυτού του στόχου βρίσκεται ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός της χώρας, ο οποίος έχει διττό ρόλο. Από τη μία έχει την ευθύνη της πάταξης της φοροδιαφυγής και της είσπραξης των φορολογικών   και από την άλλη έχει το ρόλο της διαμόρφωσης φορολογικής συνείδησης και αίσθημα δικαίου προς τους πολίτες. Σκοπός της παρούσας εργασίας, μέσω της μελέτης περίπτωσης της ελεγκτικής υπηρεσίας που σήμερα βρίσκεται στην κορυφή του οπλοστασίου του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, είναι να καταδείξει τόσο τη δυνατότητα να υπάρξει αποτελεσματική φορολογική διοίκηση, μέσω των αποτελεσμάτων που έχουν ήδη επιτευχθεί, αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξης που μπορεί να επιτευχθεί στο μέλλον.

 

Λέξεις κλειδιά: Φορολογική Διοίκηση, Φοροεισπρακτικός Μηχανισμός, Αποτελεσματικότητα, Μελέτη Περίπτωσης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Related Articles