ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΆΣΥΛΟ

Όλγα Μπάκα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΆΣΥΛΟ

Περίληψη

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κατοχύρωση τους εθνικά και διεθνώς στην έννομη τάξη έχουν υπάρξει αντικείμενο έρευνας και διαλεκτικής διεθνώς. Ο βαθμός κατοχύρωσης και ένταξης τους στο εθνικό και ευρωπαϊκό κοινοτικό σύστημα της έννομης τάξης έχει καταγράψει εντυπωσιακή πρόοδο. Υπό το βάρος των συνεχώς αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών καταφαίνεται η αναγκαιότητα αποσαφήνισης και οριοθέτησης των εννοιών της μετανάστευσης, του αλλοδαπού, της ιθαγένειας, του πρόσφυγα, του ασύλου και της απέλασης. Η εννοιολογική και νομική προσέγγιση των παραπάνω όρων επιχειρείται να αποσαφηνισθεί τόσο στο ελληνικό κράτους δικαίου, όσο και στο ευρωπαϊκό κράτους δικαίου, μέλους του οποίου αποτελεί και η Ελλάδα. Οι νομικοί βαθμοί εξουσίας, εξάρτησης και εξέλιξης των δύο παραπάνω κρατών δικαίου στην μετανάστευση συνιστούν το πλαίσιο διαχείρισης και άσκησης της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής. Η θεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δέχθηκαν μεγάλο αριθμό μεταναστών με αναφορά στο ιστορικό προφίλ του κράτους των και η σύγχρονη θεώρηση του προφίλ του ελληνικού κράτους ιστορικά με τις ιδιαιτερότητες της μεταναστευτικής πολιτικής του, οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την καλύτερη και ρεαλιστικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

 

Σημαντικοί Όροι: δικαιώματα, μετανάστευση, αλλοδαπός, ιθαγένεια, πρόσφυγας, άσυλο, απέλαση, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση

Related Articles