Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Γεωργία  B. Μιχελιουδάκη

“Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”

Περίληψη

 

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της πληροφορικής και το Διαδίκτυο έχουν ‘εισβάλλει’ και έχουν επικρατήσει τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα. Οι κυβερνήσεις, αντιλαμβανόμενες το σημαντικό ρόλο του Διαδικτύου στη ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων, άδραξαν την ευκαιρία για την αντικατάσταση του παλαιού παραδοσιακού γραφειοκρατικού μοντέλου Δημόσιας Διοίκησης με ένα νέο, που ονομάστηκε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

            Το νέο μοντέλο ξεκίνησε τη λειτουργία του από τον οικονομικό τομέα, ο οποίος μονοπωλεί το ενδιαφέρον όλων των κυβερνήσεων. Κατόπιν επεκτάθηκε και σε άλλους Δημόσιους Τομείς για να εξυπηρετήσει τους πολίτες, να διευκολύνει τις επιχειρήσεις και να δημιουργήσει κλίμα συνεργασίας μεταξύ των Δημοσίων Φορέων.

            Οι κυβερνήσεις διέκριναν και έναν άλλο τομέα, αυτόν της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας όπου το νέο μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο, γιατί είναι οικονομικό, ευέλικτο, ευκολοπροσαρμόσιμο, προάγει τη διαφάνεια που τόσο έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα και αναπτύσσει τη συμμετοχικότητα των πολιτών στα κοινά.

Οι στόχοι της εργασίας διακρίνονται: α) Σε στόχους καταγραφής όπως η καταγραφή των προβλημάτων και των ωφελειών από τη χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δημοσίους Υπαλλήλους, η συμβολή των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις πολιτικές τους αποφάσεις και ο ρόλος της διαλειτουργικότητας.  β) Σε στόχους διερευνητικούς όπως η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η  ετοιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων να αποδεχτούν την Ηλεκτρονική Δημοκρατία και οι προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στη σταδιακή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

            Η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, βαδίζει καλά, έχει όμως δρόμο για την παροχή ολοκληρωμένων  υπηρεσιών σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας των πολιτών.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Σημαντικοί Όροι

Διαδίκτυο, Δημόσια Οργάνωση, Κοινωνία της Πληροφορίας, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Διαλειτουργικότητα, Ηλεκτρονική ψήφος.

Related Articles