Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Σταυρούλα Μέγα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 

Περίληψη

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η μελέτη και η καταγραφή του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Κύριος στόχος της είναι η αποτύπωση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο στο συγκεκριμένο τομέα, η κριτική τους αποτίμηση και η εξέταση του όλου γίγνεσθαι, αλλά και της προσφορότερης μεθόδου για την αξιοποίησή τους στη χώρα μας, καθώς και η εξέταση της εφαρμογής μιας εξ αυτών σε έναν τυπικό δημόσιο φορέα.  

Σήμερα η δημόσια επένδυση έχει καταστεί απαραίτητο εργαλείο στην αναμόρφωση της δημόσιας λειτουργίας του κράτους. Επαυξάνει το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και δημιουργεί μια πιο ευέλικτη, διαφανέστερη και αποδοτικότερη δημόσια διοίκηση. Οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που χαράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό των κρατών μελών της, τονίζουν τη σημασία της δημόσιας επένδυσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσιες Επενδύσεις, Δηµoσιovoµικά ελλείµµατα, Πρoϋπoλoγισµός, Eθvικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεωv, Δημόσιος Τομέας

Related Articles