Η βελτίωση των ποιοτικών διαδικασιών μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων Συστημάτων Διοίκησης

Ελένη Ματθαίου

«Η βελτίωση των ποιοτικών διαδικασιών μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων Συστημάτων Διοίκησης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της βελτίωσης των ποιοτικών διαδικασιών μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης. Αρχικά, το συγκεκριμένο θέμα εξετάζεται από τη σκοπιά της θεωρίας, με τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία. Η ποιότητα συγκεκριμένα είναι ένα πολύ βασικό συστατικό στοιχείο για μία επιχείρηση καθώς αυτή είναι που συντονίζει όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπινου δυναμικού, κάτι που πρέπει να γίνεται συνεχώς. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη τακτική εδραιώθηκε ως ένας αυτοτελής κλάδος της διοίκησης επιχειρήσεων, αυτή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Έπειτα, περιγράφονται διάφορα συστήματα διοίκησης τα οποία χρησιμοποιούνταν σε παλαιότερες περιόδους, αρχής γενομένης από τα μέσα του 20ου αιώνα, με κυριότερα τα συστήματα διοίκησης του Taylor, του Fayol, του Mayo κ.α. Έπειτα, περιγράφονται τα σύγχρονα συστήματα διοίκησης, όπως το σύστημα feedback, η συναισθηματική νοημοσύνη και το coaching, που αποτελούν εργαλεία χρήσης για τις σύγχρονες επιχειρηματικές μονάδες. Τέλος, το θεωρητικό πλαίσιο κλείνει με τη παρουσίαση των σημαντικότερων ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης (IMS), καθώς και ορισμένων μελετών σχετικά με τα IMS και τις ποιοτικές διαδικασίες.

Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας, η συλλογή πληροφοριών είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της ερευνήτριας με τον κο Αρτέμιο Μυρόπουλο, Στέλεχος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Linkage Hellas, επιχείρηση παροχής συμβουλών και εκπαίδευσης ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων, για θέματα ηγεσίας. μέσω διεξαγωγής ολιγόωρης συνέντευξης.

Από την συνέντευξη προέκυψε ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα διοίκησης σίγουρα επιδρούν θετικά στη βελτίωση των ποιοτικών διαδικασιών καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης τόσο των επιχειρήσεων και οργανισμών, όσο και στις ίδιες τις εταιρίες και οργανισμούς που τα έχουν εισαγάγει στην διοικητική τους πολιτική. Συνεπώς, η σημασία των IMS κρίνεται αδιαμφισβήτητα σημαντική για μία επιχείρηση, πόσο μάλλον στην Ελλάδα όπου υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης των συστημάτων ης ηγεσίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Λέξεις-Κλειδιά: Ποιότητα, Ποιοτική διαδικασία, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Συστήματα Διοίκησης, Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης

Related Articles