Προληπτικός Έλεγχος στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΥ

Προληπτικός Έλεγχος στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Περίληψη

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο και με τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, δηλαδή τον έλεγχο πριν την εκταμίευση δημοσίου χρήματος, στοχεύει στην πλήρη εξασφάλιση του, διότι προλαμβάνεται η δημιουργία μη νόμιμων δαπανών

Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να αποδείξει την σημασία που έχει στις μέρες μας, ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ Α΄ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τόσο για τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού όσο και για το ίδιο το Κράτος. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της καταγραφής και εξέτασης των χαρακτηριστικών του Προληπτικού Ελέγχου των ΟΤΑ Α’ Βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και της ανάλυσης των στοιχείων που αναφέρονται στην διαδικασία του ελέγχου αυτού.

Ως εκ τούτου και βάσει των ανωτέρω, θα λέγαμε πως η παρούσα εργασία  διαχωρίζεται σε Τέσσερα (4) βασικά κεφάλαια, στο μεν πρώτο αναφέρονται και αναλύονται στοιχεία σχετικά με τις Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), στο Νομικό Καθεστώς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη Διαφορά Προληπτικού με Κατασταλτικό Έλεγχου και Άλλες Μορφές Ελέγχου αλλά και στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, αναφέρονται και καταγράφονται στοιχεία για τις Δαπάνες Υπαγόμενες στο Προληπτικό Έλεγχο, τις Δαπάνες Μη Υπαγόμενες στο Προληπτικό Έλεγχο, στην Διαδικασία Άσκησης Προληπτικού Ελέγχου, την Θεώρηση Χρηματικού Εντάλματος αλλά και τον Προσυμβατικό Έλεγχο.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα στοιχεία Μεθοδολογίας Έρευνας με τους τρόπους συλλογής πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων σε συνάρτηση με το ερευνητικό ερώτημα και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και οριοθετούνται τα αποτελέσματα έρευνας και οι απαντήσεις που προκύπτουν σχετικά στην εν λόγω ανάλυση των ερωτηματολογίων. Τέλος η εργασία αξιοποιώντας τα δεδομένα των επιμέρους ενοτήτων καθώς και της έρευνας καταλήγει σε συμπέρασμα και σε τελικές λύσεις.

Σημαντικοί Όροι: Προληπτικός έλεγχος, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

Related Articles