ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΔ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΔ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την παρούσα Διπλωματική Εργασία έχουμε ως στόχο να αναδείξουμε ότι, προσεγγίζοντας εντελώς αφαιρετικά και απωθώντας τυχόν συναισθηματισμούς και ιδιαιτερότητες, το Κόστος Κύκλου Ζωής θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς παράγοντες στη διαμόρφωση ενός τεχνοκρατικού υποβάθρου, για λήψη απόφασης, για προμήθεια προϊόντων υλικής φύσης. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου τρόπου-μεθόδου αξιολόγησης ενός αμυντικού συστήματος-υλικού, δια μέσου της εξέτασης βασικών κατηγοριών κόστους αυτού, δηλαδή με βάση το κόστος κύκλου ζωής, ώστε να υιοθετηθεί ως βασικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών συστημάτων-υλικών. Η εύρεση της καλύτερης σχέσης μεταξύ κόστους και αποτελεσματικότητας επηρεάζει (συνυπολογίζεται) τη λήψη απόφασης για την αγορά ή μη των υλικών. Προτείνουμε μια νέα μεθοδολογική και τεχνική προσέγγιση εφαρμογής ΚΚΖ στα αμυντικά υλικά του Ελληνικού Στρατού και ιδιαίτερα στο Στρατό Ξηράς με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της επένδυσή μας αναφορικά με τις επιχειρησιακές δυνατοτήτες. Κατά την ερευνά μας χρησιμοποιήσαμε διάφορα μοντέλα απόφασης, με τη βοήθεια της IAHP (Interval Analytical Hierarcy Process), λαμβάνοντας υπόψη τα μοντέλα παλινδρόμησης και τις μεθόδους εκτίμησης που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών μιας χρονοσειράς, καθώς και ορισμένες από τις πλέον γνωστές μεθόδους εξομάλυνσης, με τις οποίες προσδιορίζουμε τις μελλοντικές τιμές μιας μεταβλητής στηριζόμενοι αποκλειστικά στις διαθέσιμες παρατηρήσεις της και ανεξάρτητα από τη σχέση που μπορεί να έχει η μεταβλητή αυτή με άλλη ή άλλες μεταβλητές (ειδική αναφορά στις τιμές καυσίμων σε βάθος εικοσιπενταετίας). Τέλος, με τη βοήθεια της επιχειρησιακής έρευνας παρουσιάζουμε ένα νέο μοντέλο εφαρμογής ΚΚΖ στη διαδικασία απόφασης. Η δομή της Διπλωματικής Εργασίας έχει ως εξής:

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή – Ανάλυση φιλοσοφίας ΚΚΖ – Υπάρχουσα κατάσταση.

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται ο ορισμός του όρου «ΚΚΖ» και γίνεται μια αναφορά στην φιλοσοφία του. Το κόστος κύκλου ζωής περιγράφεται ως μια τεχνική, στηριζόμενη σε αναλυτικές διαδικασίες, με την οποία οι αναλυτές μπορούν να εντοπίσουν την καλύτερη σχέση μεταξύ κόστους και αποτελεσματικότητας των υπό προμήθεια υλικών. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι το κόστος αποτελεί ένα από τα πολλά κριτήρια που επηρεάζει την επενδυτική απόφαση.

Κεφάλαιο 2: Ειδίκευση ΚΚΖ στα Αμυντικά Υλικά

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η ανάπτυξη μιας μεθόδου αξιολόγησης που υποβοηθά σημαντικά τη λήψη απόφασης αγοράς ενός αμυντικού συστήματος ή υλικού και διευκολύνει τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ εναλλακτικών αμυντικών συστημάτων που διαφέρουν στις αρχικές και λειτουργικές δαπάνες. Εκτιμάται ότι με την εισαγωγή μιας τέτοιας μεθοδολογίας προκύπτουν τα παρακάτω οφέλη:

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογή ΚΚΖ στον Στρατό Ξηράς

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή ΚΚΖ στο Στρατό Ξηράς.

Κεφάλαιο 4: Διαπιστώσεις‑Συμπεράσματα και συνεισφορά της Διπλωματικής

Στον επίλογο γίνεται ανακεφαλαίωση της όλης Διπλωματικής με αναφορές σε πλεονεκτήματα και πεδία εφαρμογής του ΚΚΖ στο Στρατό Ξηράς.

Τέλος, στο Παράρτημα Α′, αποτυπώνεται παράδειγμα αναλυτικού υπολογισμού του ΚΚΖ ενός συστήματος.

Σημαντικοί Όροι: Κόστος Κύκλου Ζωής‑ΚΚΖ, Interval Analytical Hierarcy Process‑IAHP, Κύριο Αμυντικό Υλικό

 

Related Articles