ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αντωνία Μαθιουδάκη

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Περίληψη

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην κλασσική θεωρία, τον μαρξισμό και την κεϋνσιανή θεωρία, προκειμένου να γίνει σαφής η διαφορά της θεώρησης της εργασίας κατά το παρελθόν σε σχέση με το παρόν. Επίσης για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης της ιστορίας των εργασιακών σχέσεων, γίνεται αναφορά στην περίοδο του φορντισμού και του μεταφορντισμού.

Στη συνέχεια γίνεται μία αναδρομή στα κεκτημένα των εργαζομένων και εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι πια δεδομένα. Επισημαίνονται οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί και συντελούνται στην παγκόσμια οικονομία και εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την απασχόληση.

Αναλύονται διεξοδικά η μερική απασχόληση, η ενοικίαση εργαζομένων καθώς και η τηλεργασία. Δίνονται παραδείγματα, για το πώς εφαρμόζονται στην πράξη αυτές οι μορφές εργασίας και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις νέες εργασιακές συνθήκες,  στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν οι εργαζόμενοι.

Δίδονται στατιστικά στοιχεία, τα οποία αφορούν την Ελλάδα, σχετικά με την ανεργία, το είδος των νέων προσλήψεων και την μετατροπή συμβάσεων από πλήρη σε μερική απασχόληση.

Στη συνέχεια, εξετάζεται αφενός το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα, προκειμένου να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και αφετέρου , οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην νομοθεσία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς  του κράτους, για την καλύτερη λειτουργία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, προκειμένου να υπάρξει ισορροπία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Τέλος, στα πλαίσια της έρευνας που έγινε με αφορμή την παρούσα εργασία, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον της εργασίας. Επιλέχθηκε να απαντηθεί όχι από εργαζόμενους, αλλά από  άτομα τα οποία εκπροσωπούν κόμματα, επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Η επιλογή αυτή έγινε για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, από τις απαντήσεις αυτών που έχουν είτε την εξουσία να νομοθετούν, είτε την δύναμη να πιέσουν προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες εργασίας.

 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Εξέλιξη, Τεχνολογία, Ευελιξία, Ανεργία, Μερική απασχόληση, Ενοικίαση εργαζομένων, Τηλεργασία.

Related Articles