Διεθνές Εμπόριο και Ανταγωνιστικότητα Η περίπτωση της Ελλάδας 1999-2015

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ

Διεθνές Εμπόριο και Ανταγωνιστικότητα Η περίπτωση της Ελλάδας 1999-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί  η ανταγωνιστικότητα  της Ελλάδας τόσο ως χώρας όσο και σε  επτά επιμέρους κατηγορίες προϊόντων και πως αυτή αποτυπώνεται στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Αρχικά γίνεται  ανάλυση της έννοιας της ανταγωνιστικότητας και στη συνεχεία παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη  χρήση των εξής δεικτών μέτρησης της ανταγωνιστικότητας: του Δείκτη Κάλυψης των Εισαγωγών από εξαγωγές, του Δείκτη Εισαγωγικής Διείσδυσης, του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Εξειδίκευσης και του   Δείκτη Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (RCA). Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται αντλήθηκαν κυρίως από τη  Eurostat και αφορούν την οικονομική περίοδο από το  1999 έως το  2015. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κατά κλάδο προϊόντος συμφώνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου SITC.

 

Σημαντικοί Όροι: Εξαγωγές, Εισαγωγές, Εμπορικό ισοζύγιο, Ανταγωνιστικότητα, Δείκτες ανταγωνιστικότητας.

Related Articles